Hemfosa som hyresvärd 

Hemfosa är en trygg hyresvärd för Sveriges viktigaste verksamheter. I vårt bestånd finns såväl polishus som skolor, vårdcentraler och rådhus. Hemfosa ser till att fastigheterna sköts på bästa sätt, så att hyresgästerna kan koncentrera sig på att göra sina jobb.

Nära och långsiktiga relationer

Vårt mål är att skapa långsiktiga och nära relationer till våra hyresgäster. Det kan vi uppnå genom en effektiv och marknadsorienterad fastighetsförvaltning. Förvaltarna ska vara lätta att nå och ge snabba och tydliga besked till våra hyresgäster. Hemfosas organisation är därför decentraliserad och snabbfotad. Utgångspunkten är att hyresgästerna ska trivas och känna sig trygga i Hemfosas lokaler, oavsett typ av fastighet, läge eller användning.

Hyresgästens behov i centrum

Vi söker alltid kreativa lösningar för att möta våra hyresgästers behov, som skiftar över tid. Vi kan bland annat erbjuda flytt till andra lokaler i fastighetsbeståndet, genom en anpassad om - eller tillbyggnad eller genom att bygga nytt på mark i anslutning till fastigheten. Effektiva lokaler och moderna tekniska lösningar gagnar både fastighetens driftnetto och miljö - samtidigt som det ger nöjda hyresgäster. Investeringar i befintliga byggnader sker vanligtvis för att anpassa och modernisera lokalerna i samband med att nya hyresgäster flyttar in.

Erfarenhet ger förståelse

Inom Hemfosa finns både stort kunnande och lång erfarenhet av att arbeta med just samhällsverksamheter. Det innebär att vi har en djup förståelse för de särskilda krav och behov som ofta kännetecknar verksamheterna och därmed en förmåga att hitta bra lösningar exempelvis vid utveckling av lokalerna. Idag ställs dessutom ökade krav på samhällsfastigheters funktionalitet. Inom skolan efterfrågas lokaler som möjliggör modern pedagogik genom tillgänglighet, flexibilitet och kreativa lärmiljöer. Inom vården ställs krav på vårdplatsers utformning för att uppnå god patientvård, effektivitet, integritet och sund arbetsmiljö.

Generellt finns även höga krav på god inomhusmiljö, materialval, byggnadscertifiering och andra aspekter av hållbarhet. Hemfosa har en gedigen kunskap inom dessa områden och samarbetar med ledande arkitekter, pedagoger och verksamhetsutövare för att utforma moderna byggnader som motsvarar dagens och framtidens krav och behov.