Utdelning

Hem / Investor relations / Aktieinformation / Utdelning

Utdelning

Hemfosas utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 60 procent av det utdelningsgrundande resultatet. Med utdelningsgrundande resultat avses förvaltningsresultat med avdrag för betald skatt och andel i joint ventures resultat. Det utdelningsgrundande resultatet uppgick för året till 1 253 mkr.

?Styrelsen föreslår, för räkenskapsåret 2016, att årsstämman beslutar om utdelning till ägarna av stamaktier med 4,40 kronor per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,10 kronor per stamaktie. Föreslagna avstämningsdagar är 27 april, 10 juli och 10 oktober 2017 samt 10 januari 2018. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om utdelning till ägarna av preferensaktier med 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor per preferensaktie. Föreslagna avstämningsdagar för utdelning till ägarna av preferensaktier är 10 juli och 10 oktober 2017, 10 januari och 10 april 2018.?

Föreslagen utdelning motsvarar 64 procent av det utdelningsgrundande resultatet för 2016.