Bolagsstämma

Hem / Investor relations / Bolagsstyrning / Bolagsstämma

Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen Hemfosas högsta beslutande organ och det är vid bolagsstämma som aktieägare har rätt att fatta beslut rörande bolaget.

Kallelse till bolagsstämma sker genom att kallelsen hålls tillgänglig på Hemfosas webbplats samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker annonseras en upplysning om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, i Dagens Nyheter.

Årsstämma

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid årsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen senast sju veckor innan årsstämman. Alla aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som tas upp på stämman och bolagets och koncernens ekonomiska situation. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman och rösta för det totala innehavet av aktier.

Årsstämma ska hållas i Stockholm inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Bolagets räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. Årsstämman beslutar bland annat om fastställande av bolagets årsredovisning, disposition av bolagets vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman utser också styrelseledamöter och revisor samt beslutar om regler för valberedningen, styrelsens och revisorernas arvoden samt riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och den övriga koncernledningen. Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet utom i de fall där aktiebolagslagen uppställer krav på en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna, till exempel vid beslut om ändring av bolagsordningen. Beslut som fattas på bolagsstämman, och som inte är av mindre betydelse, kommer att offentliggöras efter stämman i ett pressmeddelande och protokollet från stämman kommer att publiceras på bolagets webbplats.

Årsstämma 2017

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB hölls tisdagen den 25 april 2017 i Stockholm.
Protokoll från stämman

Årsstämma 2016

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB hölls tisdagen den 19 april 2016 i Stockholm.
Protokoll från stämman

Årsstämma 2015

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB hölls torsdagen den 7 maj 2015 i Stockholm.
Protokoll från stämman.

Årsstämma 2014

Den 4 mars 2014 höll Hemfosa årsstämma.
Utöver de beslut som det enligt aktiebolagslagen ankommer på stämman att besluta om vid en årsstämma beslutades vid årsstämman 2014 att anta en ny bolagsordning, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för bolaget, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att anta regler för bolagets valberedning.
Protokoll från stämman.

Extra bolagsstämma 2013

Den 6 december 2013 höll Hemfosa extra bolagsstämma och den 4 mars 2014 höll bolaget årsstämma.

Vid den extra bolagsstämman den 6 december 2013 beslutades, utöver styrelseval och arvode till styrelseledamöterna, att omvandla Hemfosa från ett privat till ett publikt bolag, att införa ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen samt även om vissa andra ändringar av bolagsordningen med anledning av noteringen på NASDAQ OMX Stockholm.