Valberedning

Hem / Investor relations / Bolagsstyrning / Valberedning

Valberedning inför Hemfosa Fastigheters årsstämma 2017

Enligt beslut från tidigare årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2017 ska baseras på uppgifterna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2016. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden,
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
Gunnar Balsvik, Kåpan Pensioner,
Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, samt
Bengt Kjell, styrelseordförande.

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB kommer att hållas tisdagen den 25 april 2017 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedningen@hemfosa.se eller via bolagets postadress nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 30 november 2016.

Valberedningens sammansättning

Bolag som följer Koden ska enligt denna ha en valberedning och bolagsstämman fattar beslut om förfarande för hur valberedningens ledamöter utses samt riktlinjer för valberedningens arbete med att ta fram förslag till kommande årsstämma. Valberedningen ska enligt Koden ha minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Vid årsstämman i Hemfosa den 4 mars 2014 antogs instruktioner för valberedningens arbete. Valberedningen, som ska bestå av styrelsens ordförande samt fyra representanter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 31 augusti, har enligt instruktionerna till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning inklusive styrelsens ordförande, samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om årsstämmans ordförande och, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. I den mån så anses erforderligt ska valberedningen även lägga fram förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.
Se fullständig instruktion för valberedningen här.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande. Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisorer presenteras i kallelsen till årsstämman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning publiceras på bolagets webbplats i samband med att kallelsen till årsstämman går ut.