Prenumerera

Hem / Investor relations / Prenumerera

Språk

Information

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.Information avseende personuppgiftsbehandling
Hemfosa Fastigheter behandlar personuppgifter om de som registrerar sig för vår prenumerationstjänst, detta för att kunna tillhandahålla information såsom delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden ("Ändamålen"). De uppgifter vi behandlar för Ändamålen är de uppgifter som anges vid registreringen för prenumerationstjänsten, dvs. namn, arbetsgivare, e-postadress och/eller telefonnummer ("Personuppgifterna"). Detta förutsätter dock att samtliga dessa uppgifter angetts, då endast de uppgifter som krävs för att Hemfosa Fastigheter ska kunna nå prenumeranterna med utskick är obligatoriska att ange. Övriga uppgifter är helt frivilliga att ange. Hemfosa Fastigheter AB, org. nr. 556917-4377, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av Personuppgifterna.

Den legala grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla den prenumerationstjänst som du begärt. Hemfosa Fastigheter kan komma att dela Personuppgifterna med de tredje parter som Hemfosa Fastigheter anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för att administrera prenumerationstjänsten.

Hemfosa Fastigheter kommer att behandla Personuppgifterna så länge en prenumerant fortsätter att vara registrerad för prenumerationstjänsten och kommer därefter att radera Personuppgifterna förutsatt att Hemfosa Fastigheter inte är förpliktigat att fortsätta behandlingen. Avanmälan från prenumerationstjänsten kan göras i de e-postmeddelanden och SMS som vi skickar. Då behandlingen upphör raderas Personuppgifterna.

För det fall en prenumerant har några frågor avseende Hemfosa Fastigheters behandling av Personuppgifterna kan Hemfosa Fastigheter kontaktas. Samtliga prenumeranter har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av Personuppgifterna. Vidare kan begränsning av den behandling som rör prenumeranten begäras, invändning mot viss behandling göras eller rätten till s.k. "dataportabilitet" utövas. I tillägg har prenumeranter rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.Information regarding processing of personal data
Hemfosa Fastigheter processes personal data about the people who register for our subscription service in order to provide such information as interim reports, annual reports and press releases ("the Purposes"). The data that we process for the Purposes is the data provided when registering for the subscription service. This is: name, employer, e-mail address and/or telephone number ("the Personal Data"). This assumes, however, that all of this data has been provided. Only the details required to enable Hemfosa Fastigheter to reach subscribers are mandatory. Providing other data is entirely voluntary. Hemfosa Fastigheter AB, Corp. Reg. No. 556917-4377, is responsible for the processing of personal data.

The legal basis for processing personal data is that it is necessary in order for the company to provide the subscription services that you have requested. Hemfosa Fastigheter may share the Personal Data with the third parties that Hemfosa Fastigheter engages for carrying out the Purposes, for example, for administering the subscription service.

Hemfosa Fastigheter will process Personal Data for as long as a subscriber remains registered for the subscription service, and will then delete the Personal Data on the condition that Hemfosa Fastigheter is not obliged to continue to process such Personal Data. A subscriber can unsubscribe from the subscription service by following the instructions in the e-mails and text messages that we send. Personal Data is deleted when the Data is no longer processed.

Subscribers can contact Hemfosa Fastigheter if they have any questions regarding Hemfosa Fastigheter?s processing of Personal Data. All subscribers are entitled to request access to Personal Data and that such data be corrected or deleted. Subscribers can also request restriction of processing, object to certain uses of their Data or exercise their right to data portability. Furthermore, subscribers have the right to submit a complaint to the Swedish Data Protection Authority, which can be contacted at datainspektionen@datainspektionen.se or +46 8 657 61 00.