Affärsmodell

Hem / Om Hemfosa / Affärsmodell

Inte störst, men effektivast

Hemfosa ska skapa stabil tillväxt med verksamhet inom två områden - långsiktig fastighetsförvaltning av framförallt samhällsfastigheter och hög aktivitet på transaktionsmarknaden.

Hemfosa skapar och bibehåller långsiktiga hyresgästrelationer genom en kundnära fastighetsförvaltning med hög kvalitet och servicegrad. Genom att arbeta aktivt med utveckling och förädling av det befintliga fastighetsbeståndet möter vi hyresgästerna skiftande behov.

Parallellt utvärderas och omstruktureras fastighetsbeståndet löpande och vi kan genom köp och försäljningar skapa rätt sammansättning av fastigheternas geografi och kategori. Där det uppstår intressanta affärsmöjligheter på marknaden, ska vi vara med. Gedigen kunskap, erfarenhet och entreprenörskap i organisationen borgar för god riskbedömning och stor genomförandekraft.

Vid sidan om förvaltning och transaktioner pågår kontinuerligt ett arbete med att förädla vårt fastighetsbestånd genom utveckling av befintliga objekt och nyproduktion av fastigheter. Investeringar i befintliga byggnader sker ofta i samband med att nya hyresgäster flyttar in, för att anpassa och modernisera lokalerna och för att möta kundernas skiftande behov. Vi driver projekt på flera orter runt om i landet och för ett stort antal kunder, vilket innebär att vi sprider den risk som alltid är förknippad med nybyggnationsprojekt.

Strategi

Hemfosas strategi är att fokusera på samhällsfastigheter; fastigheter med offentlig finansiering och verksamhet, såsom skolor, förskoleverksamhet, vård och vårdboende, rättsväsende och myndigheter. Detta segment av fastigheter präglas i regel av längre hyresavtal, stabila kassaflöden och låg risk. Hemfosa är i dag en av de största privata ägarna inom området i Sverige.

Hemfosa ska skapa långsiktig hög och stabil tillväxt med starkt kassaflöde genom att:
- utveckla och förädla fastighetsbeståndet
- skapa och bibehålla långsiktiga hyresgästrelationer genom marknadsorienterad och professionell fastighetsförvaltning
- utveckla långsiktiga relationer med statliga myndigheter, landsting och kommuner samt privata operatörer av samhällsfastigheter
- utöka andelen samhällsfastigheter till att omfatta minst 75 procent av det totala fastighetsvärdet

Hemfosa ska vara aktiv på den nordiska transaktions marknaden i syfte att: 
- skapa tillväxt
- maximera avkastning i förhållande till risk
- generera transaktionsvinster

Finansiella mål

- Hemfosa ska leverera högst avkastning bland noterade svenska fastighetsbolag över en femårsperiod.
- Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 30 procent.
- Räntetäckningsgraden ska långsiktigt uppgå till minst 2 ggr.