Ansvar

Hem / Om Hemfosa / Ansvar

En långsiktig och hållbar utveckling

Hemfosa Fastigheter ska skapa värden för sina hyresgäster, medarbetare, ägare och samarbetspartners och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi ska vara en ansvarstagande hyresvärd som följer riktlinjerna för god bolagsstyrning och de krav som ställs på en modern fastighetsägare. Utgångspunkten är långsiktiga affärsrelationer där Hemfosa tillsammans med våra partners skapar underlag för goda ekonomiska resultat, hänsyn till miljön och socialt ansvar.

Genom att vara en ansvarsfull fastighetsägare för samhällsverksamheter och en partner att växa och utvecklas med, bidrar Hemfosa till att skapa värde i samhället på de marknader bolaget är aktivt. En viktig del i den rollen är att vara innovativ i utvecklandet av nya lösningar för att möta hyresgästens behov, som kan skifta över tid. Viktigt är också att ha en stabil finansiell ställning som möjliggör långsiktiga investeringar, på orter även utanför storstadsområdena.

Läs mer om Hemfosas hållbarhetsarbete i våra senaste årsredovsining som finns tillgänglig på webbplatsen.


Väsentliga hållbarhetsaspekter

Utifrån en dialog med våra intressenter har vi identifierat ett antal aspekter som vi bedömer vara viktigast för Hemfosa att fokusera på i vårt hållbarhetsarbete:

- Ekonomiskt resultat
- Materialval avseende miljöpåverkan vid ny- och ombyggnationer
- Energieffektivitet i Hemfosas fastigheter och kontor
- Hyresgästers och kunders hälsa och säkerhet
- Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser från uthyrda fastigheter och den egna verksamheten
- Krav på leverantörer avseende miljöhänsyn samt arbetsrelaterade och sociala förhållanden

Hållbarhetsredovisning

Hemfosa har för verksamhetsåret 2016 upprättat en hållbarhetsredovisning inspirerad av ramverket Global Reporting Initiatives (GRI:s) G4-riktlinjer. Se GRI-index här. GRI-riktlinjerna fokuserar på väsentlighet, styrning och hänsynstagande till hela värdekedjan. Hemfosa redovisar hållbarhet per räkenskapsår, januari-december. Den senaste redovisningen publicerades den 24 mars 2016 i Hemfosas årsredovisning och avsåg räkenskapsåret 2015. Denna redovisning avser räkenskapsåret 2016 om inte annat anges.

Ekonomiskt ansvar

Hemfosa har sedan starten för åtta år sedan vuxit till ett stabilt och börsnoterat fastighetsbolag med god intjäning. Hemfosas ekonomiska värdeskapande kommer bolagets intressenter till del - hyresgäster, medarbetare, ägare, leverantörer, långivare och samhället.
 
Moderna, tekniska lösningar är ofta både mer kostnadseffektiva, mer miljövänliga och skapar nöjda hyresgäster. Med en tydlig inriktning på samhällsfastigheter, med stat och kommun som största hyresgäster, fokuserar vi på långsiktiga hyresgäster som skapar stabila kassaflöden och därmed en begränsad finansiell risk. Hemfosa arbetar för att säkerställa en långsiktigt stark ekonomisk utveckling genom att kontinuerligt utveckla kompetensen och affärsmässigheten i organisationen och genom att följa fastslagna riktlinjer för finansiering, risk, intern kontroll och redovisning. Genom en god förvaltning och förädling av fastighetsbeståndet kan Hemfosa öka dess värde över tid.

ANTIKORRUPTION

På Hemfosa finns en uttalad strävan efter att agera med trovärdighet, ärlighet och öppenhet i alla sammanhang, samt en förväntan att denna uppfattning delas även av bolagets medarbetare, affärspartners och andra aktörer som koncernen har kontakt eller gör affärer med. För att säkerställa att detta sker arbetar Hemfosa för att motverka alla former av bedrägerier, stölder och oegentligheter, både avsiktliga och sådana som sker genom oavsiktligt agerande.

Socialt ansvar

Inom Hemfosa finns ett stort kunnande och en djup förståelse för de särskilda krav och behov som ofta kännetecknar samhällsfastigheter, som är det område som vi är specialiserade på. Hemfosas företagskultur präglas av affärsmässighet, mänsklighet och delaktighet; något som underbyggs av en platt och snabbfotad organisation. Hälsa och säkerhet är områden som är centrala för såväl medarbetare som hyresgäster.

Leverantörskrav


Hemfosa köper in en stor mängd material och tjänster från olika leverantörer, där el (vattenkraft), fjärrvärme, vatten, fastighetsskötsel, städ, yttre skötsel, målning och reparation av installationer står för en stor andel. I enlighet med branschens uppförandekod för leverantörer ska Hemfosa aktivt ställa miljö och hållbarhetskrav på leverantörer i samband med upphandlingar.

Hyresgästers hälsa och säkerhet

Hemfosas hyresgäster ska alltid kunna lita på att Hemfosas fastigheter erbjuder en arbetsmiljö som är säker, tillgänglig och hälsosam. Att säkerställa att våra fastigheter är säkra och anpassade till särskilda behov är därför ett mycket viktigt område för vår verksamhet, som i stora delar styrs av regelverk och lagar. Exempel på viktiga säkerhetsområden är hantering av istappar och takras, brandskydd och elrevision. Att skapa och upprätthålla effektiva rutiner och arbetsmetoder för hanteringen av säkerheten i och kring byggnaderna är något som Hemfosa prioriterar högt och arbetar med att löpande utveckla.

Företagskultur och medarbetare

Hemfosa erbjuder en kreativ, öppen och stimulerande arbetsmiljö med fokus på delaktighet och personlig utveckling. Bolaget lägger därför stor vikt vid att alla medarbetare ska ha kännedom om och förståelse för bolagets mål och strategi. Med närhet till affärsbeslut och delaktighet i affärsutvecklingen ges förutsättningar för bättre resultat och ökad tillfredsställelse med det egna arbetet. Den platta organisationen med korta beslutsvägar och decentraliserat ansvar är en viktig bas för att åstadkomma detta.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

För att all kompetens inom organisationen ska tas till vara på bästa sätt, och för att medarbetarna ska kunna utvecklas, krävs att varje individ bedöms strikt utifrån sina meriter. Även i arbetet med att knyta de bästa medarbetarna till bolaget måste just kompetensen vara det avgörande. Alla medarbetares villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget och inte heller vara beroende av kön, bakgrund, ursprung eller ålder. Målet för Hemfosa är att samtliga medarbetare ska känna att de verkar inom en säker, jämställd, utvecklande och produktiv arbetsmiljö där alla behandlas lika.

Miljöansvar

Både i Hemfosas fastighetsförvaltning och vår transaktionsverksamhet är miljöarbetet en viktig styrparameter med inriktning på hållbarhet och långsiktighet. De val vi gör i fråga om material, energilösningar och inköp av tjänster påverkar både samhälle, människa och miljö. 

Inom miljöområdet handlar det dels om att identifiera och värdera miljörisker i samband med fastighetsförvärv, dels om att hantera miljöskulder i det befintliga fastighetsbeståndet. Genom att göra detta bidrar vi till att motverka klimatförändringar och riskerna de medför. Hemfosas miljömässiga ansvarstagande baseras på den miljöpolicy som antogs av styrelsen i april 2016 samt aktuella miljömål.

Genom att arbeta aktivt med miljöaspekter i verksamheten kan Hemfosa bidra till en bättre miljö för både hyresgäster och samhället i stort, samt påverka fastigheternas värde positivt. Samtidigt som skadliga miljöeffekter av verksamheten minimeras i den takt och utsträckning som krävs ska Hemfosa leva upp till kraven på kvalitet och konkurrenskraft. Hemfosa påverkar miljön genom sin verksamhet, bland annat i form av energianvändning, avfallsgenerering samt användning av material. Detta är områden som Hemfosa arbetar kontinuerligt med att utveckla i den löpande förvaltningen, i enlighet med gällande regelverk och lagstiftning. Dels för att hitta lösningar som är effektiva för användaren, dels ur ett kostnads och hållbarhetsperspektiv. Arbetet utvärderas i våra kalkyler vid om och nybyggnation.

Energieffektivitet i Hemfosas fastigheter

Både vid nybyggnation och i förvaltningen utgår Hemfosa ifrån att fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel. Sedan 2015 har Hemfosa till 100 procent använt sig av förnyelsebar energi genom ett avtal med elproducenten Vattenfall. Detta innebär att all el som levereras till fastighetsbeståndet kommer från vattenkraft. Under 2016 implementerades ett energidatamätningssystem som avläser fastighetsbeståndets användning av fjärrvärme och el. Programvaran skapar en realtidskontroll över Hemfosas hela fastighetsbestånd, vilket inkluderar en övervakningsfunktion och alarmfunktion.

Miljöcertifiering

Under senare år har olika former av miljöcertifieringssystem fått en ökad betydelse i fastighetsbranschen. Dessa certifieringar bidrar till att tydliggöra för både fastighetsägare och hyresgäster vilka krav som kan ställas på fastigheter. De driver även på utvecklingen mot mer miljöanpassade bygg- och driftsätt. Hemfosa har idag totalt 18 miljöcertifierade fastigheter i sitt fastighetsbestånd. Under 2016 adderades nio fastigheter som certifierades enligt Green Building och två fastigheter i enlighet med Miljöbyggnad silver. En fastighet är sedan tidigare miljöklassad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Hemfosa har som mål att under 2017 genomföra relevant miljöcertifiering av ytterligare tio fastigheter.

Miljöpolicy
För att framgångsrikt arbeta med miljö och hållbarhet har Hemfosa tagit fram en miljöpolicy som fungerar som en vägledning i arbetet:
- Arbeta aktivt med energieffektivisering i sina byggnader och lokaler.
- Känna till fastigheternas miljörisker och miljöskulder, och ta fram långsiktigt hållbara lösningar när åtgärder genomförs.
- Tillsammans med hyresgästerna arbeta för en god inomhusmiljö.
- Genomföra miljöanpassad ombyggnation och nyproduktion.
- Ställa miljö- och hållbarhetskrav på sina leverantörer.
- Öka kompetensen inom och medvetenheten om miljö och hållbarhet hos sina medarbetare.