Ansvar

Hem / Om Hemfosa / Ansvar

En självklar del av affären

Hemfosa ska vara en ansvarstagande samhällsaktör och hyresvärd som följer riktlinjerna för god svensk bolagsstyrning och de krav som ställs på en modern fastighetsägare. Hyresgästerna ska trivas och känna sig trygga när de bedriver sin verksamhet i Hemfosas lokaler, liksom bolagets medarbetare ska uppleva Hemfosa som en lyhörd och utvecklande arbetsgivare.

Både i Hemfosas fastighetsförvaltning och transaktionsverksamhet är miljöarbetet en viktig styrparameter med inriktning på hållbarhet och långsiktighet. Det handlar dels om att identifiera och värdera miljörisker i samband med fastighetsförvärv, men även om att hantera miljöskulder i det befintliga fastighetsbeståndet. Samtidigt som skadliga miljöeffekter av verksamheten minimeras i den takt och utsträckning som krävs, ska Hemfosa leva upp till kraven på kvalitet och konkurrenskraft.

Förvaltningsverksamheten

Hemfosa påverkar miljön genom sin verksamhet bland annat genom energiförbrukning, avfallsgenerering och användning av material. I förvaltningen och förädlingen av fastigheterna försöker Hemfosa i första hand välja lokala lösningar vad gäller exempelvis arbetskraft, råvaror och produkter. Som ett led i att uppnå ökad hållbarhet i förvaltningen övergick Hemfosa i januari 2015 till att använda 100 procent förnyelsebar energi i sitt fastighetsbestånd i form av så kallad vatten-el med deklaration av livscykelanalysen.

Projektutveckling

Vid projektutveckling såsom renovering och ombyggnation finns ofta möjligheter att göra genomgripande miljöanalyser och genomföra energibesparande åtgärder. I Hemfosas nybyggnadsprojekt är miljöaspekten en central del i planeringen, delvis till följd av hårdare regler, men även för att hyresgäster i allt högre grad efterfrågar miljöanpassade lokaler, inte minst inom segmentet samhällsfastigheter. Vid alla större ny- och ombyggnationer undersöks även förutsättningarna för någon form av miljöcertifiering.

Transaktionsverksamheten

I transaktionsverksamheten finns en utvecklad förvärvs- och försäljningsprocess där miljöaspekten är en viktig del. I samband med förvärv av fastigheter genomförs miljöanalyser av såväl mark som byggnad för att identifiera eventuella miljörisker och för att bedöma vilka åtgärder som kan genomföras för att minska miljöpåverkan.

Miljöcertifiering

Olika former av miljöcertifieringssystem har fått en ökad betydelse i fastighetsbranschen. Det bidrar till att tydliggöra för både fastighetsägare och hyresgäster vilka krav som kan ställas på fastigheter och driver på utvecklingen mot mer miljöanpassad byggnad och drift. Hemfosa har idag i sitt fastighetsbestånd sju fastigheter som är miljöcertifierade. Under 2015 är målet att genomföra relevant miljöcertifiering av ytterligare fem fastigheter.