Ansvar

Hem / Om Hemfosa / Ansvar

Hemfosa ska vara en hållbar fastighetsägare och förvaltare. För oss betyder det att hållbarhetsarbetet är en självklar del i vårt dagliga arbete och att denna syn genomsyrar hela företaget. Utgångspunkten är långsiktiga relationer där Hemfosa tillsammans med våra partners skapar underlag för goda ekonomiska resultat, hänsyn till miljön och socialt ansvar. Som specialister på samhällsfastigheter vill vi vara en långsiktig partner till våra hyresgäster och bidra med fastigheter som skapar nya möjligheter för deras samhällsviktiga verksamheter.

Genom att vara en ansvarsfull fastighetsägare för samhällsverksamheter och en partner att växa och utvecklas med, bidrar Hemfosa till att skapa värde i samhället på de marknader bolaget är aktivt. En viktig del i den rollen är att vara innovativ i utvecklandet av nya lösningar för att möta hyresgästens behov, som kan skifta över tid. Viktigt är också att ha en stabil finansiell ställning som möjliggör långsiktiga investeringar, på orter även utanför storstadsområdena.

Läs mer om Hemfosas hållbarhetsarbete i våra senaste årsredovsining som finns tillgänglig på webbplatsen.

Hemfosa har sedan starten för snart nio år sedan vuxit till ett stabilt och börsnoterat fastighetsbolag med god intjäning. Våra hyresgäster inom samhällsfastigheter utgörs till stor del av offentligt finansierade verksamheter som skolor, sjukvård, rättsväsende och myndigheter. Dessa har ofta långa hyresavtal som skapar god stabilitet i verksamheten och ger Hemfosa förutsättningar för att tillgodose kundernas behov på kort och lång sikt. Hemfosa arbetar för att säkerställa att verksamheten bidrar till ett hållbart samhälle med god tillväxt och försöker göra detta med så begränsad påverkan på människa och miljö som möjligt.
 

I såväl fastighetsförvaltning och -utveckling som i transaktionsverksamheten är hållbarhetsarbetet en viktig styrparameter. De val vi gör i fråga om material, energilösningar och inköp av varor och tjänster påverkar både samhälle, människa och miljö. Genom att göra medvetna val bidrar vi till att motverka negativ miljö- och klimatpåverkan och minska riskerna för den egna verksamheten. Hemfosas miljömässiga ansvarstagande baseras på den miljöpolicy som antogs av styrelsen i april 2017.

På Hemfosa är vi specialiserade på samhällsfastigheter vilket innebär att hyresgästerna till stor del bedriver offentligt finansierad verksamhet såsom skola, vård och omsorg, rättsväsende och myndigheter. Inom Hemfosa finns ett stort kunnande och förståelse för de särskilda krav och behov som ofta kännetecknar dessa verksamheter. Vår företagskultur präglas av affärsmässighet, mänsklighet och delaktighet; något som underbyggs av en platt och snabbfotad organisation. God affärsetik och långsiktiga, förtroendefulla relationer är viktiga utgångspunkter såväl internt som i våra kontakter med externa parter. Hälsa och säkerhet är områden som är centrala för såväl medarbetare som hyresgäster.