Arbeta på Hemfosa

Hem / Om Hemfosa / Arbeta på Hemfosa

Hemfosas företagskultur präglas av affärsmässighet, mänsklighet och delaktighet, något som underbyggs av en platt och snabbfotad organisation. God affärsetik och långsiktiga, förtroendefulla relationer är viktiga utgångspunkter såväl internt som i kontakterna med externa parter.

Korta beslutsvägar

Hemfosa erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med fokus på delaktighet och personlig utveckling. Den platta organisationen med korta beslutsvägar och decentraliserat ansvar ger god marknadskännedom och en närhet till våra kunder. Personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg och vi tror att en god arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter och möjligheter till personlig utveckling bidrar till detta.

I takt med att verksamheten vuxit och att vi nu är noterade på Nasdaq Stockholm har vi stärkt organisationen för att ytterligare höja kompetensnivån inom samtliga våra verksamhetsområden. Men vi är fortfarande en slimmad organisation med korta beslutsvägar, där varje medarbetare har en tydlig närhet till affärerna och utvecklingen av företaget.

Hemfosa har idag totalt 59 medarbetare på kontoren i Stockholm/Nacka (huvudkontor), Göteborg, Härnösand, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Sundsvall, Västerås, Värnamo, Växjö och Oslo.

Insatser för en sund och jämställd arbetsplats

Hemfosa är mån om att samtliga medarbetare ska känna att de verkar inom en säker, jämställd, utvecklande och produktiv arbetsmiljö där alla behandlas lika. En uppförandekod och fastslagna policydokument lägger grunden för såväl affärsverksamheten, vad gäller förvaltning och transaktioner, som arbetsmiljö, affärsetik, jämställdhets- och miljöarbete. Hemfosa uppmuntrar också medarbetare att uppmärksamma eventuella oegentligheter, oetisk eller olaglig verksamhet för att ytterligare stärka en sund styrstruktur i organisationen.

Hemfosa har idag en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor på alla nivåer i bolaget. Av Hemfosas medarbetare i bolaget utgör andelen kvinnor 75 procent i ledningen och över 40 procent i styrelse och organisationen som helhet. För detta förärades Hemfosa en plats på Allbrights vita börslista och bolaget uppmärksammades i Allbrightrapporten för 2015. Allbright är en stiftelse som arbetar för fler kvinnor på ledande positioner och mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser.