Att arbeta på Hemfosa

Hem / Om Hemfosa / Att arbeta på Hemfosa

Hemfosas företagskultur präglas av affärsmässighet, mänsklighet och delaktighet, något som underbyggs av en platt och snabbfotad organisation. God affärsetik och långsiktiga, förtroendefulla relationer är viktiga utgångspunkter såväl internt som i kontakterna med externa parter.

Korta beslutsvägar

Hemfosa erbjuder en kreativ, öppen och stimulerande arbetsmiljö med fokus på delaktighet och personlig utveckling. Vi lägger därför stor vikt vid att alla medarbetare ska ha kännedom om och förståelse för Hemfosas mål och strategi. Med närhet till affärsbeslut och delaktighet i affärsutvecklingen ges förutsättningar för bättre resultat och ökad tillfredsställelse med det egna arbetet. Den platta organisationen med korta beslutsvägar och decentraliserat ansvar är en viktig bas för att åstadkomma detta. Med stort eget ansvarstagande för genomförandet av arbetsuppgifter kan Hemfosa erbjuda möjlighet att i hög grad själv styra sin tid, vilket kan vara av stort värde inte minst för att skapa en väl fungerande arbetssituation med balans mellan arbete och fritid.

I takt med att verksamheten vuxit och att vi nu är noterade på Nasdaq Stockholm har vi stärkt organisationen för att ytterligare höja kompetensnivån inom samtliga våra verksamhetsområden. Men vi är fortfarande en slimmad organisation med korta beslutsvägar, där varje medarbetare har en tydlig närhet till affärerna och utvecklingen av företaget.

Fokus på kompetens

För Hemfosa är ett tydligt fokus på kompetens och resultat vägen till en varaktig framgångsrik verksamhet. Den specifika inriktningen på samhällsfastigheter och transaktioner kräver både relevant erfarenhet, breda kontaktnät och stort kunnande bland medarbetarna. Hemfosa har sedan starten arbetat aktivt med att säkerställa kompetensutvecklingen och försörjningen i alla led i det snabbt växande bolaget, inte minst under det senaste året. En viktig del i detta är att låta medarbetarna få växa inom organisationen med successivt ökat ansvar.

Insatser för en sund och jämställd arbetsplats

För att all kompetens inom organisationen ska tas till vara på bästa sätt, och för att medarbetarna ska kunna utvecklas, krävs att varje individ bedöms strikt utifrån sina meriter. Även i arbete med att knyta de bästa medarbetarna till bolaget måste just kompetensen vara det avgörande. Alla medarbetares villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget och inte heller vara beroende av kön, bakgrund, ursprung eller ålder. Målet för Hemfosa är att samtliga medarbetare ska känna att de verkar inom en säker, jämställd, utvecklande och produktiv arbetsmiljö där alla behandlas lika. Hemfosa har en jämn fördelning mellan män och kvinnor inom flertalet verksamhetsområden.