Fastighetsbeståndet

Hem / Om Hemfosa / Fastighetsbeståndet

Rätt lokaler är en förutsättning för att samhället ska fungera. Därför fokuserar Hemfosa på fastigheter inom vård, omsorg, utbildning och rättsväsende. Vi vill vara en pålitlig, lyhörd och aktiv hyresvärd för Sveriges viktigaste människor.

Det totala fastighetsvärdet för Hemfosas helägda fastigheter uppgick den 31 mars 2018 till
ca 45 miljarder SEK och den uthyrningsbara ytan omfattade 2 985 tusen kvadratmeter.

Sverige
Sverige är och kommer även fortsättningsvis att vara Hemfosas huvudmarknad, med en tydlig tyngdpunkt på samhällsfastigheter. Ett aktivt transaktionsarbete bedrivs för att ytterligare renodla portföljen mot denna fastighetstyp. Samtidigt kommer beståndet att innehålla även övriga fastigheter, som kompletterar portföljen på ett önskvärt sätt. Geografiskt har det svenska beståndet tyngdpunkten i Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionerna, men även tillväxtkommuner i mellersta Sverige och utmed Norrlandskusten.

Norge
Hemfosa tog ett första steg in på den norska marknaden i början av 2015 och har etablerat en position som kraftfull aktör inom samhällsfastigheter i landet. Fastigheterna är främst belägna i Osloregionen och består uteslutande av samhällsfastigheter med allt från kontor och rättsväsende till skola, vård och omsorg bland verksamheterna.


Finland
I Finland äger Hemfosa fastigheter sedan december 2015. Fastighetsbeståndet består uteslutande av samhällsfastigheter med fokus på landets större städer.


Fastighetstyper

Samhällsfastigheter 
Hemfosa inriktar sin verksamhet mot fastighetstypen samhällsfastigheter med hyresgäster som driver direkt eller indirekt skattefinansierade verksamheter såsom skola, rättsväsende, vård, omsorg och myndighetsutövande. En fastighet definieras av Hemfosa som samhällsfastighet om minst 70 procent av hyresintäkterna kommer från direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster.

Övriga fastigheter 
Övriga fastigheter består av samtliga fastigheter som inte kan definieras som samhällsfastigheter. Dessa utgörs främst av kontor och logistik- eller lagerbyggnader.