Samhällsfastigheter

Hem / Om Hemfosa / Samhällsfastigheter

Hemfosa inriktar sin verksamhet mot fastighetstypen Samhällsfastigheter; ett relativt nytt område för fastighetsinvesteringar som har skapats när stat, landsting och kommun sålt fastighetstillgångar för att i högre grad fokusera på sin kärnverksamhet såsom utbildning, rättsväsende, vård och omsorg. Dessa verksamheter bedrivs i offentlig regi eller via privatägda bolag, men har gemensamt att finansieringen delvis eller helt sker genom skattemedel; minst 70 procent av hyresvärdet enligt Hemfosas definition.

Privatisering av den nordiska marknaden för samhällsfastigheter

De största ägarna av samhällsfastigheter i Sverige är den offentliga sektorn med en andel på cirka 70 procent av marknaden, sett till den totala fastighetsytan, medan resterande cirka 30 procent ägs av privata aktörer, enligt en grov uppskattning av Fastighetsvärlden. Under senare år har ett stort antal samhällsfastigheter i Sverige avyttrats till privata fastighetsbolag. Samma mönster kännetecknar den norska och finska marknaden för samhällsfastigheter även om utvecklingen inte är lika långt gången.

Goda förutsättningar att tillvarata affärsmöjligheter

Hemfosa är idag en av de största privata ägarna av samhällsfastigheter i Sverige och det enda börsnoterade bolaget som är inriktat på denna fastighetstyp. Den svenska marknaden för samhällsfastigheter är stark och kännetecknas av många köpare och goda finansieringsvillkor jämfört med andra typer av fastigheter. Bedömningen är att det även fortsättningsvis kommer att finnas en rörlighet på marknaden och Hemfosas tydliga ambition är att fortsätta växa inom samhällsfastigheter framöver, i Sverige liksom i Norge och Finland. Bolaget har en möjlighetsorienterad och långsiktig hållning med goda förutsättningar att tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår.