VD har ordet

Hem / Om Hemfosa / VD har ordet

Kommentar från VD, fjärde kvartalet 2016

2016 var ännu ett starkt år för Hemfosa. Vi förvärvade en stor volym av bra samhällsfastigheter på en konkurrensutsatt nordisk marknad, genomfördeinvesteringar för att förädla befintligt bestånd och breddade finansieringsbasen för att säkra fortsatt tillväxt. Sammantaget ledde utvecklingen under året till en ökning av eget kapital per stamaktie med 32 procent.

Hemfosa fortsatte att renodla portföljen och växa inom samhällsfastigheter. Under året ökade samhällsfastigheternas andel av fastighetsvärdet från 59 procent till 65 procent som en konsekvensav fortsatta förvärv om totalt cirka 3,6 mdkr där absoluta merparten var fastigheter förskolor, vård och omsorg, myndigheter och rättsväsende. Samtidigt avyttrades övriga oprioriterade fastigheter för cirka 1,3 mdkr. Jag är nöjd att vi lyckades växa så pass mycket under året i den utmanande marknad som råder, särskilt inom vår nisch samhällsfastigheter. Vi har letat och hittat vägar att göra bra affärer, bland annat genom ett större antal styckvisa förvärv då priserna på portföljförvärv i många fall varit för höga enligt vår bedömning.

BÅDE FÖRVÄRV OCH INVESTERINGAR
Några större förvärv har vi trots allt gjort, varav jag gärna nämner ett som genomfördes under fjärde kvartalet - en blandad svensk portfölj för 875 mkr från Kaupthing ehf. där merparten var samhällsfastigheter. Detta var en typisk Hemfosa affär där vi kunde använda oss av den breda kunskap och erfarenhet vi har av komplexa transaktioner. De förvärvade fastigheterna erbjuder dessutom möjligheter till ytterligare värdeskapande genom ökad uthyrning och utveckling eller avyttring av de fastigheter som inte långsiktigt passar in i vårt bestånd.

Hemfosa växer även genom investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet och genomutveckling av nya fastigheter tillsammans med hyresgäster som vill expandera. Vi ser att det finns ett behov av nya samhällsfastigheter på många platser på våra marknader, på grund av enbefolkningsökning som helhet, liksom en ökad andel äldre. Det innebär att kommuner och andraoperatörer av samhällsverksamheter söker en stabil partner för att utveckla till exempel förskolor, skolor och äldreboenden, ofta i anslutning till nya bostadsområden. Med tanke på den höga prisnivån på marknaden ser vi detta som ett effektivt, lönsamt och hållbart sätt att fortsätta växa på.

BREDDAD KAPITALBAS 
Under året tog vi även flera viktiga steg för att bredda vår finansieringsbas, dels genom nyemission av stamaktier, dels genom en obligation och ett certifikatprogram i slutet av året. Det här gör vi för att säkerställa möjligheterna till långsiktig tillväxt och öka flexibiliteten i en miljö där kreditmarknadens villkor kan bli ännu tuffare. Samtidigt ger den växande intjäningen från fastighetsportföljens stabila kassaflöden en trygghet - under året ökade vår intjäningsförmåga med 15 procent.

MÖJLIGHETER PÅ OFÖRUTSÄGBAR MARKNAD 
Hemfosa har på sina åtta år format en organisation med otrolig kraft och kunskap, och med en företagskultur och ett engagemang som jag aldrig tidigare upplevt. Det är både med stolthet och glädje som jag fortsätter att leda och utveckla Hemfosa framåt. Vi har förutsättningar på plats för en fortsatt framgångsrik resa, med rätt människor och finansiell styrka. Utmaningen 2017 är, precis som under föregående år, att hitta objekt till pris vi bedömer som rimliga. Men vi är vana att navigera oavsett terräng och jag tror att en något mer oförutsägbar fastighets- och kreditmarknad framöver kan skapa intressanta möjligheter för Hemfosa.

Jens Engwall, VD