VD har ordet

Hem / Om Hemfosa / VD har ordet

Kommentar från VD, första kvartalet 2017

Finansiell flexibilitet

Vi inledde 2017 med en stark utveckling för det första kvartaletmed ökning av såväl driftnetto som förvaltningsresultat. Med en god värdetillväxt i både Sverige och Norge ökar vårt EPRA/NAV som visar en mycket stark utveckling av det långsiktiga substansvärdet i Hemfosa.

Aktivitetsmässigt var kvartalet relativt lugnt med en något avvaktande marknad i Sverige, vilket jag tror speglar en osäkerhetavseende den skatteutredning som i mars lämnades till regeringen och vilka konsekvenser den kan få. Hemfosa följer nogsamt utvecklingen och utvärderar dess effekter på vår verksamhet.

Vi genomförde ändå ett antal styckevisa förvärv och försäljningar i linje med vår strategi att renodla beståndet till samhällsfastigheter och ser möjligheter till fler intressanta affärer i Sverige framåt.

Vi tog också ytterligare tag om marknaden i Norge där viuppför ett specialistsjukhus och ett lokalmedicinskt center i joint venture-bolaget Gardermoen Campus Utvikling AS (GCU).Vi har nu tecknat ett villkorat avtal om att bli helägare till dessa då byggnaderna förväntas vara färdigställda i februari 2018. Vi ser fler intressanta möjligheter i området kring Gardermoen som vi kommer fortsätta att planera och utveckla tillsammans meddelägaren Aspelin Ramm Eiendom AS.

I Finland är Hemfosa fortfarande lite av en rookie där vifokuserar på att kartlägga och identifiera bra förvärv av samhällsfastigheter, nu med egen personal på plats.

Sammantaget ser vi intressanta öppningar på samtliga våra tre marknader. Nu fortsätter vi att arbeta metodiskt och intensivt för att hitta och genomföra de rätta transaktionerna för Hemfosa, såväl enstaka fastigheter som större portföljer, samtidigt som viinvesterar för att utveckla och förädla vår befintliga fastighetsportfölj.

Finansiellt upplever jag att flera vindar blåser i rätt riktning för Hemfosas vidkommande. En något tuffare räntemiljö skaparintressanta möjligheter för oss och tillgången till kapital/finansiering har förbättrats. Vårt senast emitterade obligationslån om 750mkr övertecknades, till en lägre kostnad än i december, vilket jag ser som ett bevis på att det finns ett gediget förtroende för Hemfosa. Vi ser också stor efterfrågan på certifikatmarknaden till bra prissättning. Att ansöka om mandat att genomföra en nyemission och samtidigt föreslå stämman att möjliggöra återköp av egna aktier kan låta motsägelsefullt, men är ytterligare ett sätt för oss att skapa flexibilitet för att över tid få en optimal kapitalstruktur och för att kunna agera i olika framtida scenarier.

Vi vill ha en så stor finansiell handlingsfrihet som möjligt när vifortsätter växa, gärna med både små steg och stora kliv.

Jens Engwall, VD