Våra fastigheter

Hem / Våra fastigheter

Det totala fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2016 till cirka 34,7 miljarder SEK och den uthyrningsbara ytan omfattade cirka 2 627 000 kvadratmeter.

Fastighetssegment

Samhällsfastigheter utgör en allt större och mer prioriterad del av Hemfosas fastighetsbestånd. Mot bakgrund av denna utveckling och det gångna årets expansion av bolagets verksamhet till Norge och Finland, vars bestånd uteslutande består av samhällsfastigheter, har Hemfosa valt en ny segmentsindelning baserad på de olika marknaderna Sverige, Norge och Finland i första hand och fastighetstyperna Samhällsfastigheter och Övriga fastigheter i andra hand. Bedömningen är att den nya indelningen ger en tydligare översikt över resultatutvecklingen och Hemfosas fastighetsbestånd.

Sverige
Sverige är och kommer även fortsättningsvis att vara Hemfosas huvudmarknad med en tydlig tyngdpunkt på Samhällsfastigheter. Ett aktivt transaktionsarbete bedrivs för att ytterligare renodla portföljen mot denna fastighetstyp, även om beståndet framgent kommer att innehålla Övriga fastigheter, som kompletterar portföljen på ett önskvärt sätt. Geografiskt har det svenska beståndet tyngdpunkten i Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionerna, men även tillväxtkommuner i mellersta Sverige och utmed Norrlandskusten.

Norge
Hemfosa tog ett första steg in på den norska marknaden i början av 2015 och vid årets slut stod fastighetsbeståndet i Norge för tio procent av Hemfosas totala fastighetsvärde. Fastigheterna är belägna i Osloregionen och består uteslutande av samhällsfastigheter med alltifrån kontor och rättsväsende till skola, vård och omsorg bland verksamheterna.

Finland
Finland är den tredje marknaden som Hemfosa har etablerat sig på och fastighetsbeståndet består uteslutande av Samhällsfastigheter med fokus på landets större städer.

Fastighetstyper

Samhällsfastigheter 
Hemfosa inriktar sin verksamhet mot fastighetstypen Samhällsfastigheter med hyresgäster som driver direkt eller indirekt skattefinansierade verksamheter såsom skola, rättsväsende, vård, omsorg och myndigheter. En fastighet definieras av Hemfosa som Samhällsfastighet om direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster står för med minst 70 procent av hyresintäkterna. Specialiseringen mot Samhällsfastigheter ger Hemfosa en unik position på sina marknader och bolaget har på kort tid etablerat sig som en betydande och kraftfull aktör. Hemfosas strategi är att fortsätta växa inom Samhällsfastigheter som bidrar med stabila kassaflöden och oftast har längre avtalstider.

Övriga fastigheter
Övriga fastigheter består av samtliga fastigheter som inte kan definieras som Samhällsfastigheter och utgörs främst av kontor och logistik- och lagerbyggnader. Hemfosas kontorsfastigheter som inte klassificeras som Samhällsfastigheter är centralt belägna i framförallt de två storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, men även i tillväxtkommuner såsom Västerås, Karlstad, Sundsvall, Umeå och Luleå. Logistik- och lagerfastigheterna är främst belägna på attraktiva lägen i närheten av de stora Europavägarna vid viktiga transportknutpunkter, till övervägande del i södra och mellersta Sverige. Bland Hemfosas logistikfastigheter är en övervägande andel moderna byggnader med stor flexibilitet i användningen.