Samhällsfastigheter

Hem / Våra fastigheter / Samhällsfastigheter

Hemfosa är ett fastighetsbolag specialiserat på att förvärva, förvalta och utveckla samhällsfastigheter med hyresgäster som driver skattefinansierade verksamheter, såsom skolor, rättsväsende, vård, omsorg och myndigheter. Specialiseringen på samhällsfastigheter ger Hemfosa en unik position på sina marknader och bolaget har på kort tid etablerat sig som en betydande och kraftfull aktör i Sverige, Norge och Finland.

FASTIGHETER FÖR SAMHÄLLSVERKSAMHETER

Hemfosa är idag en av de största privata ägarna av samhällsfastigheter i Sverige och en växande aktör i Norge och Finland. Hemfosa är också det enda börsnoterade bolaget på Nasdaq Stockholm som är inriktat på denna fastighetstyp på dessa marknader.
En fastighet definieras av Hemfosa som samhällsfastighet om direkt eller indirekt offentligt finansierade hyresgäster står för minst 70 procent av hyresintäkterna.

Fastigheterna inkluderar specialanpassade lokaler där verksamheter drivs inom sjukvård, äldreomsorg och andra omsorgsformer, polis, domstolsväsende och utbildning, men även kontorsytor som används exempelvis av myndigheter. Det är fastigheter som är kritiska för många samhällsfunktioner och omfattar lokaler som medborgarna möter i olika skeden genom hela livet. Det gör att det finns många olika skiftande behov hos användarna och regelverk att ta hänsyn till. Extra viktigt är det att fastigheterna fungerar väl även för de många anställda som arbetar i verksamheterna varje dag.

Offentligt finansierade hyresgäster, som kan vara såväl statliga och kommunala som privatägda bolag, är stabila och kreditvärdiga. Uthyrningsgraden i samhällsfastigheter är generellt hög och möjligheten till långa avtal är större än för andra fastighetstyper. Vanlig kontraktslängd på hyresavtal är mellan fem och tio år, medan det för nyproducerade fastigheter kan tecknas hyresavtal med löptider på upp till 25 år. Detta är längre än för andra kommersiella fastigheter där normal avtalstid är tre till sex år. Sammantaget för Hemfosa innebär detta stabila kassaflöden, lägre kostnader för uthyrningshantering och begränsad risk vilket i sin tur möjliggör för Hemfosa att fortsätta investera i nya moderna och funktionella fastigheter där de behövs. De långa avtalsperioderna skapar även förutsättningar för långsiktiga samarbeten och partnerskap med hyresgästerna för utveckling av befintliga och nya lokaler.

Hemfosas samhällsfastigheter

Hemfosas norska och finska fastighetsbestånd består uteslutande av samhällsfastigheter medan beståndet i Sverige även innehåller övriga kommersiella fastigheter, främst kontor, logistik- och lagerfastigheter samt en mindre andel handelsfastigheter. Hemfosas strategi är att fortsätta utöka andelen samhällsfastigheter till att utgöra 75 procent av det totala fastighetsvärdet. Vid årets slut uppgick andelen till 64 procent.

Långsiktiga och nära relationer
Hemfosa förvärvar, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten är en betydelsefull faktor bakom de nära relationer som Hemfosa bygger med statliga myndigheter, landsting, kommuner och privata operatörer av samhällsverksamheter. Ofta utvecklas ett partnerskap där Hemfosa på ett effektivt sätt kan bidra till att skapa lösningar när verksamheterna av olika anledningar har behov av förändrade lokalytor och vid etablering på nya orter. I synnerhet små och mellanstora tillväxtkommuner har i många fall behov av externt stöd för att skapa lokaler för sina växande samhällsverksamheter och Hemfosa kan då erbjuda lokaler i befintliga fastigheter eller bygga till eller nytt. Hemfosa har idag ett tätt samarbete med ett flertal väletablerade och växande samhällsaktörer.

Erfarenhet ger förståelse
Det finns inom Hemfosa stort kunnande och lång erfarenhet av att ha samhällsverksamheter som hyresgäster. Det innebär att organisationen har stor förståelse för de särskilda krav och behov som ofta kännetecknar verksamheterna och därmed en förmåga att skapa bra lösningar exempelvis vid utveckling av lokalerna. I vissa samhällsfastigheter ställs det högre krav på anpassning av lokalerna med anledning av den verksamhet som bedrivs, till exempel vad gäller säkerheten i polishus, utformningen av en vårdinrättning eller planlösningen i en skola. En större specialanpassning följs i regel av att förnyade hyresavtal tecknas med högre hyresnivåer och längre avtalstider. Dessutom ställs ökade krav på samhällsfastigheters funktionalitet och hållbarhet. Inom skolan efterfrågas lokaler som möjliggör modern pedagogik genom tillgänglighet, flexibilitet och kreativa läromiljöer och inom vården ställs krav på vårdplatsers utformning för att uppnå god patientvård, effektivitet, integritet och sund arbetsmiljö. Generellt finns även höga krav på god inomhusmiljö, materialval och andra aspekter av hållbarhet. Därtill förändras regelverk kontinuerligt och blir allt mer omfattande. Hemfosa har en gedigen kunskap inom dessa områden och samarbetar med ledande arkitekter, pedagoger och verksamhetsutövare för att utforma moderna byggnader som motsvarar dagens och framtidens krav och behov.

Växande behov av nya samhällsfastigheter 
Efterfrågan på funktionella och specialanpassade samhällsfastigheter ökar, inte minst inom vård och omsorg drivet av en åldrande befolkning, men även för utbildning och barnomsorg. Det finns därmed ett tydligt behov av nybyggnation av lokaler för expansion av verksamheter inom dessa områden, i synnerhet i tillväxtregioner. Hemfosa har kunskap och kapacitet att driva nybyggnadsprojekt av samhällsfastigheter, vilket då sker tillsammans med etablerade fastighetsutvecklingsföretag och operatörer. Det är vanligt att kommuner upplåter mark och arrangerar markanvisningstävlingar för byggnation av exempelvis skolor eller omsorgsboenden. Hemfosa bedömer att denna form av nybyggnadsprojekt, där bolaget medverkar i hela värdekedjan, är något som kommer att bli en allt viktigare del av verksamheten för att fortsätta växa. Hemfosa planerar för att stärka organisationen ytterligare inom detta område. I andra fall går Hemfosa in och tecknar avtal om förvärv av fastigheter vid projektstart eller under byggnation då hyresgäster är kontrakterade.