Samhällsfastigheter

Hem / Våra fastigheter / Samhällsfastigheter

En specialiserad partner

Hemfosa är ett fastighetsbolag specialiserat på att förvärva, förvalta och utveckla samhällsfastigheter med hyresgäster som driver skattefinansierade verksamheter, såsom skolor, rättsväsende, vård, omsorg och myndigheter. Specialiseringen på samhällsfastigheter ger Hemfosa en unik position på sina marknader och bolaget har på kort tid etablerat sig som en betydande och kraftfull aktör i Sverige, Norge och Finland.

Hemfosa är idag en av de största privata ägarna av samhällsfastigheter i Sverige och det enda börsnoterade bolaget som är inriktat på denna fastighetstyp. I Norge och Finland driver Hemfosa en växande verksamhet med enbart samhällsfastigheter.

Erfarenhet ger förståelse

Inom Hemfosa finns både stort kunnande och lång erfarenhet av att arbeta med just samhällsverksamheter. Det innebär att organisationen har en djup förståelse för de särskilda krav och behov som ofta kännetecknar verksamheterna och därmed en förmåga att hitta bra lösningar, exempelvis vid utveckling av lokalerna. I vissa samhällsfastigheter ställs högre krav på anpassning av lokalerna med anledning av den verksamhet som bedrivs, till exempel vad gäller säkerheten i polishus, utformningen av en vårdinrättning eller planlösningen i en skola. Idag ställs dessutom ökade krav på samhällsfastigheters funktionalitet.

Generellt finns även höga krav på god inomhusmiljö, materialval, byggnadscertifiering och andra aspekter av hållbarhet. Därtill förändras regelverk kontinuerligt och blir alltmer omfattande. Hemfosa har en gedigen kunskap inom dessa områden och samarbetar med ledande arkitekter, pedagoger och verksamhetsutövare för att utforma moderna byggnader som motsvarar dagens och framtidens krav och behov.

Växande behov av samhällsfastigheter

Efterfrågan på funktionella och specialanpassade samhällsfastigheter ökar, inte minst inom vård och omsorg av en åldrande befolkning, men även för utbildning och barnomsorg. Det finns därmed ett tydligt behov av nybyggnation av lokaler för expansion av verksamheter inom dessa områden, i synnerhet i tillväxtregioner. Hemfosa har kunskap och kapacitet att driva nybyggnadsprojekt av samhällsfastigheter, vilket då sker tillsammans med etablerade fastighetsutvecklingsföretag.