De viktigaste människorna
ska ha de bästa fastigheterna

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

Läs mer

Hyresgästens behov i centrum

Våra hyresgäster är viktiga för hela samhället. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen. Därför utvecklar och anpassar vi fastigheterna efter deras behov.

Läs mer
Laddar in senaste aktiekursen...

Delårsrapport januari – september 2018

Hemfosas extra bolagsstämma den 13 september 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stamaktieägarna dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Nyfosa AB. Uppgifter i denna rapport avser därmed Hemfosa exklusive Nyfosa, (Kvarvarande verksamhet), om inte något annat anges. Nyfosa redovisas i denna rapport som Verksamhet som ska delas ut till aktieägarna enligt IFRS 5 och IFRIC 17. Det innebär att i koncernens rapport över resultat och totalresultat redovisas Nyfosas resultat för perioden på separat rad och i balansräkningen redovisas tillgångar respektive skulder hänförliga till Nyfosa på separat rad. Nyfosas egna kapital redovisas också på separat rad. För mer information se not 1 Redovisningsprinciper sid 18 och not 11 Verksamhet som ska delas ut till aktieägarna sid 21.

Läs mer

Pressmeddelanden

Prospekt för Nyfosa AB offentliggjort

2018-11-07 8:00
Läs mer

Utdelning och notering av Nyfosa AB på Nasdaq Stockholm

2018-11-05 8:00
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2018

2018-10-23 7:30
Läs mer

Caroline Arehult tillträder som VD för Hemfosa Fastigheter

2018-09-14 8:30
Läs mer