Årsstämma 2020

Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”), org.nr 556917-4377, med säte i Nacka kommun, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020 kl. 10:00 på SBB:s kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 juni 2020,

dels           anmäla sitt deltagande i stämman till Hemfosa senast onsdagen den 17 juni 2020. Anmälan ska ske skriftligen per post till Hemfosa Fastigheter AB, ”Årsstämma 2020”, c/o Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, eller via e-post till [email protected] Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 juni 2020. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.hemfosa.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Hemfosas styrelse beslutat om att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer ske i anslutning till stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Bolaget även för aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

 

KALLELSE

ANMÄL DIG HÄR

Fullmakt för nedladdning