Bolagsstyrning

Hemfosa är ett fastighetsbolag och vår bolagsstyrning utgår från svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Genom god bolagsstyrning och öppenhet skapar vi en stabil relation till våra aktieägare och övriga intressenter, samtidigt som förtroendet för bolaget stärks.

Utöver koden tillämpar Hemfosa även bolagsordningen, Nasdaq Stockholms regler för emittenter och övriga regler som ges ut av relevanta organisationer. Lagar och regler lägger grunden för ett högt förtroende från intressenter, vilket är viktigt för oss på Hemfosa.

Allting börjar med ägarna och styrelsen. Därför krävs en tydlig ansvarsfördelning för att dels leverera en stabil och hög avkastning, dels bidra till en hållbar samhällsutveckling.