Bolagsstämma

Om du som aktieägare vill vara delaktig i beslut rörande bolaget är bolagstämman rätt forum. Det är vårt högst beslutande organ och hålls en gång per år. Här fattas till exempel beslut angående årsredovisning, disposition av bolagets vinst och förlust samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd.

Bolagsstämman kommer hållas onsdagen den 24 juni kl 10.00 på SBB´s kontor på Strandvägen 1 i Stockholm.

Alla aktieägare som har anmält sig i tid är välkomna att delta vid stämman. Som aktieägare har du alltid rätt att ställa frågor till bolaget om de ämnen som tas upp och även om den ekonomiska situationen i bolaget. För att få ett ärende behandlat krävs det att man skickar in en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor innan årsstämman.

Årsstämman utser viktiga roller, så som styrelseledamöter och revisorer. Beslut fattas även angående regler för valberedningen, styrelsens och revisorernas arvoden samt riktlinjer för lön till vd och övrig koncernledning.

Fullmaktformulär för bolagsstämma i Hemfosa går att finna här.

Årsstämma Hemfosa

Årsstämman hålls i Stockholm inom sex månader från räkenskapsårets slut, 31 december. En kallelse publiceras på Hemfosas hemsida samt annonseras i Post- och Inrikes tidningar. Annonsering sker även i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör sker annonsering i Dagens Nyheter.

Tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 19 februari 2020

Årsstämma 2019

Extra bolagsstämma 2018

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Extra Bolagsstämma 2014

Årsstämma 2014

Extra Bolagsstämma 2013