Årsstämma 2014

Den 4 mars 2014 höll Hemfosa årsstämma.

Utöver de beslut som det enligt aktiebolagslagen ankommer på stämman att besluta om vid en årsstämma beslutades vid årsstämman 2014 att anta en ny bolagsordning, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för bolaget, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att anta regler för bolagets valberedning.

Protokoll från stämman