Ersättning

Hemfosas ersättningsformer ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Därför ska de vara enkla, långsiktiga, mätbara och framförallt konkurrenskraftiga.

Ersättningen består av en fast och en rörlig del. Den fasta lönen baseras på kompetens, ansvar och prestation, medan den rörliga belönar målrelaterade resultat. Rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska inte överstiga fyra månadslöner och ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga ersättningen kan sammantaget maximalt uppgå till 3 miljoner kronor.

Incitamentsprogram

Genom incitamentsprogram för ledande befattningshavare kan vi säkerställa ett långsiktigt engagemang som gynnar bolagets utveckling. Dessa ska i huvudsak vara relaterade till aktier eller aktiekurs och beslutas av bolagsstämma.

Pensionsvillkor

Ledande befattningshavares pensionsvillkor ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar och följa eller motsvara allmän pensionsplan. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare, till exempel VD, CFO och övriga medlemmar av koncernledningen, ska sammantaget inte överstiga 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från ledande befattningshavare ska det inte överstiga sex månadslöner. Styrelsen kan frångå ovanstående riktlinjer om det finns särskilda skäl.

Teckningsoptionsprogram för anställda

Årsstämman 2017 beslutade om ett incitamentsprogram för Hemfosas anställda i form av ett teckningsoptionsprogram. Syftet med teckningsoptionsprogrammet är att införa ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader. Det ska dessutom fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och ge de anställda en ökad möjlighet att ta del av bolagets framgångar.