Ersättning

Hemfosas ersättningsformer ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Därför ska de vara enkla, långsiktiga, mätbara och framförallt konkurrenskraftiga.

Ersättningen består av en fast och en rörlig del. Den fasta lönen baseras på kompetens, ansvar och prestation, medan den rörliga belönar målrelaterade resultat. Rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska inte överstiga fyra månadslöner och ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga ersättningen kan sammantaget maximalt uppgå till 4 miljoner kronor.

Incitamentsprogram

Genom incitamentsprogram för ledande befattningshavare kan vi säkerställa ett långsiktigt engagemang som gynnar bolagets utveckling. Dessa ska i huvudsak vara relaterade till aktier eller aktiekurs och beslutas av bolagsstämma.

Pensionsvillkor

Ledande befattningshavares pensionsvillkor ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar och följa eller motsvara allmän pensionsplan. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare, till exempel VD, CFO och övriga medlemmar av koncernledningen, ska sammantaget inte överstiga 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från ledande befattningshavare ska det inte överstiga sex månadslöner. Styrelsen kan frångå ovanstående riktlinjer om det finns särskilda skäl.

Teckningsoptionsprogram för anställda

På årsstämman 2019 beslutades om en riktad emission av högst 1 400 000 teckningsoptioner som ett led i inrättande av ett teckningsoptionsprogram.

Syftet med teckningsoptionsprogrammet är att införa ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader. Det ska dessutom fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och ge de anställda en ökad möjlighet att ta del av bolagets framgångar.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till anställda inom koncernen uppdelade i olika kategorier. Teckningskursen per aktie baseras på stamaktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av teckningsoptionerna och följer därefter Carnegies fastighetsindex (CREX) till september 2022 då den slutligen fastställs.

Bolaget kommer genom kontant bonus subventionera upp till 100 procent av deltagarens premie. Bonusen betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under optionernas löptid. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) stamaktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för juli-september 2022, bokslutskommunikén för 2022 och delårsrapporten för januari-mars 2023, dock längst fram till och med den 10 juni 2023.

Vid full nyteckning kan 1 400 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,83 procent av det totala antalet stamaktier och det totala antalet röster i Hemfosa. Beräknat på det totala antalet aktier i bolaget, även inkluderat preferensaktier, uppgår utspädningen till 0,78 procent.