Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande och fyra representanter som är utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Ordförande i valberedningen är den ledamot som representerar den största aktieägaren. Tillsammans har de i uppgift att bland annat lägga fram förslag till årsstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammanfattning.

 

 

Alla bolag som följer Koden ska ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Nuvarande valberedning består av följande representanter:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
Gunnar Balsvik, Kåpan Pensioner,
Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, ordf. i valberedningen
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden,
Bengt Kjell, styrelseordförande.

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB hölls tisdagen den 7 maj 2019 i Stockholm.

 

KONTAKT
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedningen@hemfosa.se eller via bolagets postadress Box 2020, 131 02 Nacka. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 december 2018.

Valberedningens instruktion