Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande och fyra representanter som är utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Ordförande i valberedningen är den ledamot som representerar den största aktieägaren. Tillsammans har de i uppgift att bland annat lägga fram förslag till årsstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammanfattning.

 

 

Alla bolag som följer Koden ska ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Nuvarande valberedning består av följande representanter:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
Gunnar Balsvik, Kåpan Pensioner,
Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, ordf. i valberedningen
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden,
Bengt Kjell, styrelseordförande.

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB hölls tisdagen den 7 maj 2019 i Stockholm.

 

KONTAKT
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedningen@hemfosa.se eller via bolagets postadress Box 2020, 131 02 Nacka.

Valberedning

Vid årsstämman i Hemfosa den 4 mars 2014 antogs instruktioner för valberedningens arbete. Valberedningen, som ska bestå av styrelsens ordförande samt fyra representanter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 31 augusti, har enligt instruktionerna till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning inklusive styrelsens ordförande, samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om årsstämmans ordförande och, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. I den mån så anses erforderligt ska valberedningen även lägga fram förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.