Valberedning inför årsstämma 2020

Enligt beslut från tidigare årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2020 ska baseras på uppgifterna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2019. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
Lennart Francke, Swedbank Robur fonder,
Hans Ek, SEB Fonder,
Jakob Pettersson, ICA-Handlarnas förbund samt
Bengt Kjell, styrelseordförande.

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB kommer att hållas tisdagen den 5 maj 2020 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedningen@hemfosa.se eller via bolagets postadress nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 december 2019.

 

Valberedning

Vid årsstämman i Hemfosa den 4 mars 2014 antogs instruktioner för valberedningens arbete. Valberedningen, som ska bestå av styrelsens ordförande samt fyra representanter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 31 augusti, har enligt instruktionerna till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning inklusive styrelsens ordförande, samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om årsstämmans ordförande och, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. I den mån så anses erforderligt ska valberedningen även lägga fram förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.