Delårsrapport Januari – mars 2020

 

Perioden januari–mars 2020

• Hyresintäkter ökade med 13 procent tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd var ökningen 2 procent.

• Driftnettot ökade med drygt 21 procent, varav 9 procent i jämförbart bestånd.

• Överskottsgraden stärktes med fyra procentenheter (fem procentenheter i jämförbart bestånd). Låga kostnader för uppvärmning och snöröjning är den främsta förklaringen till ökningen. Under första kvartalet föregående år förekom det kostnader av engångskaraktär, vilket också bidrar till ökningen.

• Förvaltningsresultatet sjönk med 5 procent främst på grund av kostnader av engångskaraktär om runt 80 mkr inom finansiering och centraladministration till följd av SBBs uppköp.

• Orealiserade värdeförändringar uppgick till närmare 5 mdkr, vilket motsvarar en ökning med 12 procent. Sjunkande värderingsyielder är den främsta förklaringen.

• Resultat efter skatt mer än åttafaldigades, främst tack vare stora värdeökningar.

Läs mer här

Föregående Nästa