Personuppgiftsbehandling för leverantörer

Hemfosa Fastigheter behandlar personuppgifter om de personer (de ”Registrerade”) som, i egenskap av representanter för en leverantör, bekräftar att leverantören tagit del av och ska följa Hemfosa Fastigheters hållbarhetskod och uppförandekod, detta för att Hemfosa Fastigheter ska kunna verifiera att ifrågavarande leverantör ska följa dessa dokument som ett led i utförandet av det uppdrag som leverantören kan komma att utföra åt Hemfosa Fastigheter (”Ändamålen”). De uppgifter vi behandlar för Ändamålen är de uppgifter som anges vid bekräftelsen av ifrågavarande dokument, dvs. för- och efternamn (”Personuppgifterna”). Hemfosa Fastigheter AB, org. nr. 556917-4377, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av Personuppgifterna.

Den legala grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna verifiera att leverantören ifråga åtar sig följa Hemfosa Fastigheters hållbarhetskod och uppförandekod.

Hemfosa Fastigheter kommer att behandla Personuppgifterna så länge leverantören har ett gällande avtal med Hemfosa Fastigheter och kommer därefter att radera Personuppgifterna.

För det fall de Registrerade har några frågor avseende Hemfosa Fastigheters behandling av Personuppgifterna kan Hemfosa Fastigheter kontaktas. De Registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av Personuppgifterna. Vidare kan begränsning av den behandling som rör begäras, invändning mot viss behandling göras eller rätten till s.k. ”dataportabilitet” utövas. I tillägg har de Registrerade rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.