Hemfosa aktier

Bolagets stamaktie noterades den 21 mars 2014 på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet ”HEMF”. Bolagets preferensaktie noterades den 12 december 2014 på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet ”HEMF PREF”. Den 2 januari 2017 flyttades bolagetsstamaktie och preferensaktie till Nasdaq Stockholm Large Cap.

Hemfosa har två aktieslag; stamaktier och preferensaktier. Skillnaden mellan aktieslagen består i olika röstvärde samt olika rätt till bolagets tillgångar och vinst.

Hemfosa genomförde den 19 juni 2018 en riktad nyemission om 10 000 000 stamaktier. Genom den riktade nyemissionen ökade bolagets aktiekapital med 5 000 000 kronor, vilket därefter uppgår till 89 364 124 kronor. Totalt tillfördes bolaget 1 085 mkr, före emissionskostnader.

Per den 31 mars 2019 hade Hemfosa 27 286 aktieägare.