Hemfosa aktier

Bolagets stamaktie är sedan den 21 mars 2014 noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap underkortnamnet "HEMF". Bolagets preferensaktie är sedan den 12 december 2014 noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet "HEMF PREF".

Bolaget har genomfört en företrädesemission för vilken teckningsperioden avslutades den 10 maj 2016. Emissionen var fulltecknad. Genom företrädesemissionen har bolagets aktiekapital ökat med 13 144 020,50 kronor och uppgår därefter till 84 364 124 kronor. Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i Hemfosa till 168 728 248, varav 157 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier. Det totala antalet röster uppgick till 158 828 248,9. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie till en tiondels röst.

Sista betalkurs den 30 juni 2016 uppgick till 86,50 kronor för stamaktien och 162,00 kronor förpreferensaktien. Det totala börsvärdet uppgick till 15 425 mkr. Per den 30 juni 2016 hade Hemfosa 16 299 aktieägare, varav svenska investerare, institutioner och privatpersoner ägde 62,6 procent av aktierna och 60,8 procent av rösterna. Utländska institutionella investerare ägde 37,4 procent av aktierna och 39,2 procent av rösterna.