Hemfosa aktier

Bolagets stamaktie noterades den 21 mars 2014 på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet ”HEMF”. Bolagets preferensaktie noterades den 12 december 2014 på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet ”HEMF PREF”. Den 2 januari 2017 flyttades bolagetsstamaktie och preferensaktie till Nasdaq Stockholm Large Cap.

Hemfosa har två aktieslag; stamaktier och preferensaktier. Skillnaden mellan aktieslagen består i olika röstvärde samt olika rätt till bolagets tillgångar och vinst.

Hemfosa genomförde den 19 juni 2018 en riktad nyemission om 10 000 000 stamaktier. Genom den riktade nyemissionen ökade bolagets aktiekapital med 5 000 000 kronor, vilket därefter uppgår till 89 364 124 kronor. Totalt tillfördes bolaget 1 085 mkr, före emissionskostnader.

Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier i Hemfosa till 178 728 248, varav 167 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier. Det totala antalet röster uppgick till 168 828 248,9. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie till n tiondels röst. Sista betalkurs den 28 september 2018 uppgick till 122,50 kronor för stamaktien och 189,50 kronor för preferensaktien. Det totala börsvärdet uppgick till 22 631 mkr. Per den 30 september 2018 hade Hemfosa 26 588 aktieägare, varav svenska investerare, institutioner och privatpersoner ägde 52,3 procent av aktierna och 50,5 procent av rösterna. Utländska institutionella investerare ägde 47,7 procent av aktierna och 49,5 procent av rösterna.