Inlösen

Bolaget får många frågor av aktieägare och potentiella aktieägare angående inlösen av preferensaktien. Nedan följer en kort sammanfattning om villkoren gällande inlösen.

Bolaget har möjlighet att enligt vissa fastställda villkor lösa in preferensaktierna. Det villkoret måste beslutas av aktieägarna på en bolagsstämma. Idag har inget sådant beslut tagits och bolaget har för närvarande ingen avsikt att föreslå inlösen av preferensaktien för aktieägarna. Om bolaget någon gång i framtiden skulle ha för avsikt att föreslå ett sådant beslut för aktieägarna kommer en sedvanlig kallelse till bolagsstämma att gå ut där det framgår vilket beslut som föreslås.

Villkoren för inlösen av preferensaktien följer av bolagsordningen, där det framgår att inlösen kan ske av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman. Inlösen av ett visst antal preferensaktier sker pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie är fastställt i förväg och beräknas enligt följande:

(i) Fram till den femte årsdagen av den första emissionen av preferensaktier (den ”Initiala emissionen”), ett belopp uppgående till 211,25 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

(ii) Från och med den femte årsdagen av den Initiala Emissionen fram till den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen, ett belopp uppgående till 195,00 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

(iii) Från och med den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen och för tiden därefter, ett belopp uppgående till 178,75 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Från och med den dag då lösenbeloppet enligt ovan förfallit till betalning upphör all ränteberäkning därpå.

Det finns inte något omvandlingsförbehåll där preferensaktier kan omvandlas (konverteras) till stamaktier.