Utdelningspolicy

Utdelningen ska uppgå till cirka 40 procent av utdelningsbart resultat. Utdelningsbart resultat utgörs av förvaltningsresultat exklusive resultatandel från joint ventures och intressebolag samt efter betald skatt.

Årsstämman som avhölls i april 2017 beslutade om kvartalsvisa utdelningar för såväl stamaktien och preferensaktien.

 

2017201620152014
Utdelningsgrundande resultat, mkr1 5891 2531 103580
Utdelning per stamaktie, kr4,804,404,203,00
Utdelning per preferensaktie, kr10,0010,0010,00

Beslut vid årsstämman om utdelning 2018

Vid stämman 2018 beslutades att en utdelning om 4,80 kronor per stamaktie ska utgå för räkenskapsåret 2017 med utbetalning kvartalsvis om 1,20 kronor per stamaktie. Avstämningsdagar ska vara den 20 april 2018, 10 juli 2018, 10 oktober 2018 och 10 januari 2019.

Vidare beslutade stämman om utdelning om totalt 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktien ska vara den 10 juli 2018, 10 oktober 2018, 10 januari 2019 och 10 april 2019.

Sammanlagt uppgår utdelningen enligt ovan till 867 095 585 kronor.

Stämman beslutade även att de nya stamaktier som kan komma att emitteras, med stöd av bemyndigandet till styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna uppgå till högst 75 709 560 kronor.