Behandling av personlige opplysninger

Informasjon om behandling av personlige opplysninger.

I Hemfosa Fastigheter behandler vi personlige opplysninger om våre leietakere for å kunne oppfylle våre plikter som utleier, samt for å fatte mindre, hverdagslige tiltak som er nødvendige i Hemfosa Fastigheters virksomhet («Formålet»). Opplysningene vi behandler for formålet, er fremfor alt navn, personnummer, adresse, e-post og telefonnummer. For leietakere som bruker elektroniske adgangsnøkler, kan opplysningene også inkludere informasjon om leietakerens tilgang til fellesområder på eiendommen («Personlige opplysninger»). Enkelte opplysninger kan også bli innhentet fra offentlige registre. Hemfosa Fastigheter AB, org. nr. 556917-4377, og det selskapet som faktisk er utleier, har felles ansvar for behandlingen av personlige opplysninger. Disse selskapene har inngått en avtale som gjelder felles ansvar for personlige opplysninger. Av denne fremgår det at hver enkelt part skal sørge for at aktuell lovgivning om databeskyttelse overholdes, og at egnede sikkerhetstiltak treffes. Det fremgår også at partene skal samarbeide ved hendelser som angår personlige opplysninger, og hvis en tilsynsmyndighet skulle gjennomføre en inspeksjon. I henhold til avtalen skal utleieren være leietakerens hovedkontaktperson når det gjelder spørsmål om personlige opplysninger.

De juridiske årsakene til behandlingen er fremfor alt at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre plikter som utleier både i henhold til leieavtalen og i henhold til rettslige forpliktelser som pålegges Hemfosa Fastigheter. Enkelte mer sjeldent forekommende og standardiserte behandlinger av personlige opplysninger for formålet baseres også på Hemfosa Fastigheters berettigede interesse i å kunne bedrive sin virksomhet på en effektiv og sikker måte, for eksempel å kunne tilbyr elektroniske nøkkelsystemer til leietakerne. Dette skjer imidlertid bare i situasjoner der denne interessen veier tyngre enn leietakerens interesser eller grunnleggende rettigheter og muligheter. Hemfosa Fastigheter kan komme til å dele personlige opplysninger med myndigheter og tredjeparter som Hemfosa Fastigheter ansetter for å oppnå formålet.

Hemfosa Fastigheter behandler personlige opplysninger så lenge leieforholdet gjelder, og deretter blir personlige opplysninger slettet innen tolv måneder, forutsatt at Hemfosa Fastigheter ikke er forpliktet til å fortsette behandlingen. I enkelte tilfeller opphører behandlingen tidligere, hvis personlige opplysninger ikke lenger er nødvendige for formålet. Personlige opplysninger slettes når behandlingen opphører.

Hvis en leietaker har noen spørsmål om Hemfosa Fastigheters behandling av personlige opplysninger, kan Hemfosa Fastigheter kontaktes.

Samtlige leietakere har rett til å be om tilgang til og korrigering eller sletting av personlige opplysninger. Videre kan leietakeren be om begrensning av behandlingen, innvende mot enkelte typer behandling eller utøve retten til såkalt dataportabilitet. I tillegg har leietakere rett til å klage til Datainspektionen, som kan kontaktes via datainspektionen@datainspektionen.se eller +46 (0)8-657 61 00.