Kompensasjon

Hemfosas ersättningsformer ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Därför ska de vara enkla, långsiktiga, mätbara och framförallt konkurrenskraftiga.

Ersättningen består av en fast och en rörlig del. Den fasta lönen baseras på kompetens, ansvar och prestation, medan den rörliga belönar målrelaterade resultat. Rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska inte överstiga fyra månadslöner och ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga ersättningen kan sammantaget maximalt uppgå till 4 miljoner kronor.

Incitamentsprogram

Genom incitamentsprogram för ledande befattningshavare kan vi säkerställa ett långsiktigt engagemang som gynnar bolagets utveckling. Dessa ska i huvudsak vara relaterade till aktier eller aktiekurs och beslutas av bolagsstämma.

Pensionsvillkor

Ledande befattningshavares pensionsvillkor ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar och följa eller motsvara allmän pensionsplan. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare, till exempel VD, CFO och övriga medlemmar av koncernledningen, ska sammantaget inte överstiga 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från ledande befattningshavare ska det inte överstiga sex månadslöner. Styrelsen kan frångå ovanstående riktlinjer om det finns särskilda skäl.

Teckningsoptionsprogram för anställda

Under 2017 infördes ett teckningsoptionsprogram för anställda inom Hemfosa-koncernen. Totalt förvärvade 52 medarbetare sammanlagt 1 294 000 teckningsoptioner, motsvarande 89 procent av det maximala antalet Teckningsoptioner. Optionerna ger rätt till teckning av stamaktier under perioderna 1–31 maj 2022 och 1–31 augusti 2022 till en initialt angiven teckningskurs om 98,40 SEK. De 156 000 teckningsoptioner som ej tecknades har makulerats. Totalt har 395 000 av de förvärvade teckningsoptionerna återköpts, de flesta i samband med utdelningen av Nyfosa år 2018 då flera anställda gick över till Nyfosa. De återköpta optionerna har makulerats. I samband med utdelningen av Nyfosa gjordes även en omräkning av teckningskursen för aktierna samt antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Per dagen för denna Erbjudandehandling finns 899 000 optioner utestående, som ger rätt att teckna totalt 1 431 639 stamaktier, motsvarande en utspädning om cirka 0,8 procent av det totala antalet stamaktier vid full nyteckning.

På årstämman 2019 fattades beslut om ett teckningsoptionsprogram för anställda inom Hemfosakoncernen. Syftet med incitamentsprogrammet är att hjälpa Hemfosa att rekrytera och behålla personal samt skapa gemensamma mål för aktieägare, ledning och anställda.

Programmet är konstruerat för att belöna överprestation och riktar sig till samtliga anställda. Beslutet innebär i korthet en riktad emission av högst 1 400 000 teckningsoptioner. Personalen i Sverige genomförde under andra kvartalet teckning av 941 400 optioner. Dessa optioner ger rätt till teckning av aktier under tre olika tvåveckorsperioder efter (i) offentliggörande av delårsrapporten för Q3 2022 (dock tidigast 25 oktober 2022), (ii) bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022 (dock tidigast 25 januari 2023) respektive (iii) delårsrapporten för Q1 2023 (dock tidigast 25 april 2023 och med ett slutdatum som inte är senare än 10 juni 2023). Teckningskursen per aktie är stamaktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av teckningsoptionerna med upp- eller nedräkning beroende på alla noterade fastighetsbolags genomsnittliga utveckling, beräknat enligt Carnegies fastighetsindex (CREX) baserat på ett genomsnittligt indexvärde för perioden från och med den 8 maj 2019 till och med den 21 maj 2019, i jämförelse mot ett genomsnittligt indexvärde för perioden från och med den 1 september 2022 till och med den 14 september 2022. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner emitterade under 2019 års program sker en utspädning om cirka 0,8 procent av det totala antalet stamaktier och totala antalet röster i bolaget.