Langsiktig og bærekraftig utvikling

Som eiendomsselskap har vi et stort ansvar, både for leietakerne og for samfunnet generelt. Arbeidet for bærekraft er derfor en selvsagt del av vårt daglige arbeid.

Vi skaper muligheter for gode økonomiske resultater og et bedre miljø gjennom langsiktige relasjoner. For at vi skal kunne gjøre det, kreves det at vi tar stort ansvar for vår egen organisasjonskultur og verdiene som skal prege Hemfosa. Vi skal være en eiendomseier og -forvalter som bidrar til en bærekraftig utvikling. I egnede lokaler, med moderne tilpassede løsninger og et tydelig miljøfokus kan leietakerne våre utgjøre en forskjell for samfunnet. Vil du vite mer om eiendommene våre? Klikk her.

Hemfosas policy om bærekraft

  • Hemfosa skal være en bærekraftig eiendomseier og -forvalter. For oss betyr det at arbeidet for bærekraft er en selvsagt del av vårt daglige arbeid, og at dette synet gjennomsyrer hele selskapet.
  • Arbeidet for bærekraft skal være godt synlig for leietakerne, kundene, personalet og andre interessenter.
  • Gjennom arbeidet for bærekraft bidrar vi til et bedre miljø både for leietakerne og samfunnet generelt, samtidig som eiendomsverdien påvirkes positivt.
  • Bedriftskulturen vår preges av menneskelighet og delaktighet.

Klikk her for å lese mer om Hemfosas arbeid for bærekraft i den nyeste årsberetningen.

Hemfosas arbeid for bærekraft kan deles inn i fyra kategorier: økonomisk ansvar, økologisk ansvar, sosialt ansvar og kulturelt ansvar.

GRI-Index

Økonomisk ansvar

Hemfosa har siden starten for snart ni år siden vokst til et stabilt og børsnoterte eiendomsselskap med god inntjening. Leietakerne våre innen samfunnseiendommer består i stor grad av offentlig finansierte virksomheter som ofte har lange leieavtaler. Det skaper god stabilitet i virksomheten og gir Hemfosa gode forutsetninger for å imøtekomme kundenes behov.Vi jobber hele tiden for å sørge for at virksomheten vår bidrar til et bærekraftig samfunn med god vekst, og vi prøver å gjøre det på en måte som har så begrenset påvirkning på menneskeheten og miljøet som mulig.

Sosialt ansvar

Hemfosa innehar stor kunnskap og forståelse for de særegne kravene og behovene som kjennetegner virksomheter innen samfunnstjenester. Bedriftskulturen vår preges av profesjonalitet, menneskelighet og delaktighet. Dette gjør at organisasjonen er både flat og smidig.God forretningsetikk og langsiktige relasjoner er viktige utgangspunkt både internt og eksternt. Helse og sikkerhet er sentrale områder både for medarbeidere og leietakere.

Miljøansvar

Materialvalg, leveranser og energiforbruk er alle avgjørende for hvordan en eiendom påvirker miljøet. Vi følger hele tiden utviklingen og gjør bevisste valg for å redusere den negative innvirkningen på klimaet, samtidig som vi reduserer risikoen for egen virksomhet og oppfyller kvalitetskravene fra leietakerne. Hemfosas miljømessige ansvarlighet er basert på miljøpolicyen som ble vedtatt av styret i april 2017.