Informasjon om vurdering av deling

Styret i Hemfosa Fastigheter har 7. november 2017 fattet en beslutning om å vurdere forutsetningene for en oppdeling av konsernet i to børsnoterte selskaper: ett selskap som fokuserer på samfunnseiendommer, og ett transaksjonsrettet, opportunistisk selskap. Formålet er å skape større verdi for aksjeeierne gjennom å effektivisere virksomhetene ytterligere.www.nyfosa.se

Hemfosa har siden grunnleggelsen i 2009 skapt en betydelig eiendomsmasse med en voksende andel samfunnseiendommer med langsiktig stabile kontantstrømmer. Vekstmulighetene innen samfunnseiendomssegmentet vurderes som fortsatt gode, først og fremst gjennom nybygging samt prosjektutvikling av eiendommer for samfunnsvirksomheter. Hemfosa har i tillegg en sterk portefølje med attraktive kommersielle eiendommer med god inntjening der forutsetningene for utvidelse er til stede gjennom opportunistiske oppkjøp på et eiendomsmarked i endring, ikke minst for en aktør med erfaring fra håndtering av komplekse og utfordrende transaksjoner og situasjoner.

Med denne bakgrunnen har styret og ledelsen analysert mulige strategiske alternativer for selskapets fortsatte utvikling, og styret har som et ledd i dette arbeidet gitt ledelsen i oppdrag å utrede forutsetningene for en oppdeling av Hemfosa i to børsnoterte selskaper.

Styrets ambisjon er å komme med mer informasjon til aksjeeierne i løpet av det første kvartalet i 2018.

Samfunnseiendommene1 i Hemfosas portefølje hadde per 30. september 20172 en verdi på 25 598 millioner kroner, noe som tilsvarer ca. 64 prosent av den totale eiendomsverdien. De 315 samfunnseiendommene hadde ved samme dato en inntjeningskapasitet for leieinntekter på 1 922 millioner kroner og en driftsnetto på 1 418 millioner kroner. Eiendommene omfattet lokaler for skoler, kontor for myndigheter og kommuner, rettsvesen som politi og domstoler samt omsorgsvirksomheter.

Hemfosas øvrige eiendomsmasse utgjorde per 30. september 20172 148 kommersielle eiendommer med kontor-, logistikk- og lagerlokaler samt en mindre del andre eiendommer som handelseiendommer. Eiendomsverdien for disse utgjorde på samme tidspunkt 14 138 millioner kroner og hadde en inntjeningskapasitet for leieinntekter på 1 139 millioner kroner og en driftsnetto på 792 millioner kroner.

«Styret ser flere mulige fordeler med en oppdeling av Hemfosa i to spesialiserte selskaper for å ivareta potensialet i de ulike delene av virksomheten, bidra til effektivitet og driv i organisasjonene samt skape størst mulig verdi for aksjeeierne.» Bengt Kjell, styreleder

«Med et spesialisert selskap for samfunnseiendommer kan vi øke konkurransedyktigheten og styrke forutsetningene for å vokse, blant annet gjennom en tydeligere satsing på prosjektutvikling, spesialkompetanse for samfunnseiendommer innen skoler, kontorer, pleie/omsorg og kriminalomsorg samt en styrking av kunderelasjonene.» 

1) Hemfosas definisjon av samfunnseiendommer er eiendommer der direkte eller indirekte skattefinansierte leietakere utgjør minst 70 prosent av leieinntektene.

2) I pressemeldingen 7. november ble tall per andre kvartal oppgitt. Her har vi oppdatert med tall fra tredje kvartal.