Information om utvärdering av delning

Styrelsen i Hemfosa Fastigheter har den 7 november 2017 fattat beslut om att utvärdera förutsättningarna för en uppdelning av koncernen i två noterade bolag. Ett bolag som fokuserar på samhällsfastigheter och ett transaktionsinriktat, opportunistiskt bolag. Syftet är att skapa större aktieägarvärde genom att ytterligare renodla verksamheterna.

Hemfosa har sedan det grundades 2009 skapat ett betydande fastighetsbestånd med en växande andel samhällsfastigheter med långsiktigt stabila kassaflöden. Tillväxtmöjligheterna inom samhällsfastighetssegmentet bedöms vara fortsatt goda, främst genom nybyggnation samt projektutveckling av fastigheter för samhällsverksamheter. Hemfosa har därutöver en stark portfölj med attraktiva kommersiella fastigheter med god intjäning där förutsättningar till expansion finns genom opportunistiska förvärv på en fastighetsmarknad i förändring, inte minst för en aktör med erfarenhet från att hantera komplexa och utmanande transaktioner och situationer.

Mot denna bakgrund har styrelsen och ledningen analyserat möjliga strategiska alternativ för bolagets fortsatta utveckling och styrelsen har som ett led i detta arbete gett ledningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en uppdelning av Hemfosa i två noterade bolag.

Styrelsens ambition är att återkomma med mer information till aktieägarna under det första kvartalet 2018.

Samhällsfastigheterna1 i Hemfosas portfölj hade per 30 september 20172 ett värde om
25 598 mkr, vilket motsvarade cirka 64 procent av det totala fastighetsvärdet. De 315 samhällsfastigheterna hade vid samma datum en intjäningsförmåga med hyresintäkter om
1 922 mkr och ett driftnetto om 1 418mkr. Fastigheterna omfattade lokaler för skolor, kontor för myndigheter och kommuner, rättsväsende såsom polis och domstolar samt vård- och omsorgsverksamheter.

Hemfosas övriga fastighetsbestånd utgjordes per 30 september 20172 av 148 kommersiella fastigheter med kontor, logistik- och lagerlokaler samt en mindre del andra fastigheter såsom handelsfastigheter. Fastighetsvärdet för dessa uppgick vid samma tidpunkt till 14 138 mkr och hade en intjäningsförmåga med hyresintäkter om 1 139 mkr och ett driftnetto om 792 mkr.

 

”Styrelsen ser flera möjliga fördelar med en uppdelning av Hemfosa i två specialiserade bolag för att ta tillvara potentialen i de olika delarna av verksamheten, bidra till effektivitet och driv i organisationerna samt skapa största möjliga värde för aktieägarna.” Bengt Kjell, styrelseordförande

”Med ett specialiserat samhällsfastighetsbolag kan vi öka konkurrenskraften och stärka förutsättningarna för att växa, bland annat genom att tydligare satsa på projektutveckling, specialkunnande för samhällsfastigheter inom skola, kontor, vård/omsorg och kriminalfastigheter, samt starka kundrelationer.” Jens Engwall, VD

1) Hemfosas definition av samhällsfastigheter är fastigheter där direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster utgör minst 70 procent av hyresintäkterna.

2) I pressmeddelandet som gick ut den 7/11 delgavs siffror per Q2, här uppdaterade med Q3 siffror