Information om delning

En extra bolagsstämma i Hemfosa den 13 september 2018 beslutade att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Nyfosa, bestående av bolagets kommersiella fastighetsportfölj. Syftet med delningen är att med två fristående och specialiserade bolag skapa bättre förutsättningar att tillvarata potentialen i hela verksamheten och därigenom öka aktieägarvärdet. Första dag för handel i Nyfosa-aktien på Nasdaq Stockholm var den 23 november 2018. Mer detaljerad information återfinns i det prospekt som upprättades inför noteringen av Nyfosas aktier, se länk nedan.

 

Nyfosa Prospekt

Informationsbroschyr

Pressmeddelande 21 augusti

Pressmeddelande 5 november

Se Nyfosas webbsida www.nyfosa.se

 

FRÅGOR OCH SVAR

Varför genomfördes utdelningen av aktierna i Nyfosa?
Styrelsen för Hemfosa bedömde att en utdelning och separat notering av Nyfosa medför bättre förutsättningar för att tillvarata potentialen i hela Hemfosa-koncernen och därigenom öka aktieägarvärdet.

Medför utdelningen några skattekonsekvenser för mig som stamaktieägare?
Enligt skriftlig bekräftelse från Skatteverket ska den erhållna utdelningen av aktier i Nyfosa vara undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de så kallade Lex ASEA-reglerna. Omkostnadsbeloppet för de aktier i Hemfosa som berättigar till utdelning ska fördelas mellan de befintliga Hemfosa-aktierna och de mottagna aktierna i Nyfosa. Fördelningen av omkostnadsbeloppet baseras på den värdeförändring på aktierna i Hemfosa som uppkommer till följd av utdelningen av aktier i Nyfosa. Hemfosa kommer att ansöka om allmänna råd från Skatteverket avseende fördelningen av omkostnadsbeloppet. Läs mer om Skatteverkets allmänna råd på skatteverkets hemsida,  länk.

Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securites

Frågor om utdelningen
besvaras per telefon: 08-448 04 80
Informationsbroschyr kan beställas: via e-post info@hemfosa.se eller per telefon 08-448 04 80.