HEMFOSA SKA VARA DÄR SAMHÄLLET ÄR

Hemfosa är specialist på samhällsfastigheter för bland annat vård, utbildning och rättsväsende i Norden. Genom förvärv, projektutveckling och förädling av samhällsfastigheter arbetar vi varje dag för att tillfredsställa våra hyresgästers behov. Vårt mål är att fortsätta växa och göra en bra verksamhet ännu bättre.

Genom att fokusera på verksamheter som finansieras av skattemedel kan vi minimera de ekonomiska riskerna. Skolor, vårdboenden och myndigheter behöver långsiktighet i sin verksamhet, vilket leder till långa hyresavtal som ofta förnyas och stabila kassaflöden.

VÄXANDE BEHOV AV SAMHÄLLSFASTIGHETER
Hemfosas kunder är viktiga samhällsverksamheter som skolor, äldreboenden, förskolor, myndigheter, polis och domstolar, som drivs av stat, kommun, landsting eller privata operatörer. Efterfrågan på lokaler för de här verksamheterna ökar hela tiden när befolkningen ökar och andelen barn och äldre blir större. Därmed finns ett tydligt behov av Hemfosas fastigheter, och av vår erfarenhet och kunskap inom området, både på små och större orter.

VISION
Vi ska vara där samhället är och tillhandahålla de bästa fastigheterna till de viktigaste människorna.

 AFFÄRSIDÉ
Hemfosa ska med lokal närvaro förvärva, långsiktigt äga, utveckla och aktivt förvalta samhällsfastigheter i Norden.

MÅL

Tillväxtmål:

  • Växa till 50 mdkr i fastighetsvärde inom fem år
  • Utdelningsbart resultat per aktie* ska öka med minst 10 procent per år i genomsnitt.

Utdelningspolicy:

  • Utdelningen ska uppgå till cirka 40 procent av utdelningsbart resultat*
    *Förvaltningsresultat exklusive resultatandel från joint ventures och efter betald skatt.

STRATEGI

Tillväxt med lönsamhet och låg risk
Kärnan i Hemfosas strategi är att vi ska växa och göra en bra verksamhet ännu bättre. Målet är att vårt fastighetsbestånd inom fem år ska öka till 50 mdkr – en tillväxt som ska ske med god lönsamhet och bibehållen låg risk. Det ska vi förverkliga genom att stärka Hemfosas marknadsledande ställning i Sverige och Norge samt öka aktiviteten och närvaron på den finska marknaden. Ambitionen är att ta tillvara tillväxtmöjligheter då behovet av samhällsfastigheter ökar på samtliga tre marknader när befolkningen ökar och andelen barn och äldre blir större.

Tillväxt genom förvärv och projektutveckling av samhällsfastigheter
Hemfosas planerade tillväxt ska ske genom förvärv och projektutveckling. Den övervägande delen av tillväxten ska ske genom förvärv av fastigheter. Projektutvecklingen kommer att utgöra en ökande andel av Hemfosas tillväxt, cirka en tredjedel av tillväxten under perioden. Vår ambition är att ta en tydlig position inom projektutveckling för samhällsfastigheter genom samarbeten och med successivt utökade egna resurser, med egenutvecklade koncept, genom markanvisningar och med befintliga fastigheter.

Långsiktig och hållbar utveckling
Erfarna medarbetare och en stark egen lokal organisation ska fortsätta skapa affärsmöjligheter och ytterligare stärka relationerna till våra hyresgäster. Vi ska fortsätta arbeta effektivt och långsiktigt med en platt organisation av drivna medarbetare som tar stort ansvar. Genom att kombinera Hemfosas entreprenörsanda med ökad struktur kan vi skala upp verksamheten och behålla den snabba och affärsmässiga organisationen. Hemfosa ska förvalta, utveckla och investera långsiktigt och med hållbarhet som en naturlig och integrerad del i verksamheten och alla affärsbeslut.