För anställda

INFORMATION AVSEENDE PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

På Hemfosa Fastigheter behandlar vi personuppgifter om våra anställda för att kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare samt för att vidta mindre, vardagliga åtgärder som är nödvändiga för Hemfosa Fastigheter som arbetsgivare (”Ändamålen”). De uppgifter vi behandlar för Ändamålen är de uppgifter som anställda uppger i anställningsavtal samt under anställningsperioden, såsom namn, personnummer, bostadsadress, bankkontonummer, sjukfrånvaro, föräldraledighet och semester (”Personuppgifterna”). Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register. Hemfosa Fastigheter AB, org. nr. 556917-4377, och det bolag som är faktisk arbetsgivare är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av Personuppgifterna. Dessa bolag har ingått ett avtal avseende gemensamt personuppgiftsansvar, av vilket det framgår att vardera parten ska säkerställa att tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Det framgår även att parterna ska samarbeta vid personuppgiftsincidenter och om en tillsynsmyndighet skulle genomföra en inspektion. Enligt avtalet ska arbetsgivaren vara arbetstagarens huvudsakliga kontakt i personuppgiftsfrågor.

De legala grunderna för behandlingen är framförallt att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare såväl enligt anställningsavtalet som enligt rättsliga förpliktelser som åvilar Hemfosa Fastigheter, såsom att beräkna och betala ut lön, betala tillämpliga skatter och följa den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vissa mer sällan förekommande och standardiserade behandlingar av Personuppgifterna för Ändamålen baseras även på Hemfosa Fastigheters berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt. Detta sker dock endast i de situationer där detta intresse väger tyngre än våra anställdas intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Hemfosa Fastigheter kan komma att dela Personuppgifterna med myndigheter och de tredje parter som Hemfosa Fastigheter anlitar för att uppnå Ändamålen.

Hemfosa Fastigheter kommer att behandla Personuppgifterna så länge anställningsavtalet gäller och kommer därefter att radera Personuppgifterna inom 12 månader förutsatt att Hemfosa Fastigheter inte är förpliktigat att fortsätta behandlingen. I vissa fall, då Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för Ändamålen, upphör behandlingen tidigare. Då behandlingen upphör raderas Personuppgifterna.

För det fall en anställd har några frågor avseende Hemfosa Fastigheters behandling av Personuppgifterna, bör dessa ställas till den faktiska arbetsgivaren. Alternativt kan Hemfosa Fastigheter AB kontaktas.

Samtliga anställda har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av Personuppgifterna. Vidare kan begränsning av den behandling som rör den anställde begäras, invändning mot viss behandling göras eller rätten till s.k. ”dataportabilitet” utövas. I tillägg har anställda rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.