För prenumeranter

INFORMATION AVSEENDE PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Hemfosa Fastigheter behandlar personuppgifter om de som registrerar sig för vår prenumerationstjänst, detta för att kunna tillhandahålla information såsom delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden (”Ändamålen”). De uppgifter vi behandlar för Ändamålen är de uppgifter som anges vid registreringen för prenumerationstjänsten, dvs. namn, arbetsgivare, e-postadress och/eller telefonnummer (”Personuppgifterna”). Detta förutsätter dock att samtliga dessa uppgifter angetts, då endast de uppgifter som krävs för att Hemfosa Fastigheter ska kunna nå prenumeranterna med utskick är obligatoriska att ange. Övriga uppgifter är helt frivilliga att ange. Hemfosa Fastigheter AB, org. nr. 556917-4377, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av Personuppgifterna.

Den legala grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla den prenumerationstjänst som du begärt. Hemfosa Fastigheter kan komma att dela Personuppgifterna med de tredje parter som Hemfosa Fastigheter anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för att administrera prenumerationstjänsten.

Hemfosa Fastigheter kommer att behandla Personuppgifterna så länge en prenumerant fortsätter att vara registrerad för prenumerationstjänsten och kommer därefter att radera Personuppgifterna förutsatt att Hemfosa Fastigheter inte är förpliktigat att fortsätta behandlingen. Avanmälan från prenumerationstjänsten kan göras i de e-postmeddelanden och SMS som vi skickar. Då behandlingen upphör raderas Personuppgifterna.

För det fall en prenumerant har några frågor avseende Hemfosa Fastigheters behandling av Personuppgifterna kan Hemfosa Fastigheter kontaktas. Samtliga prenumeranter har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av Personuppgifterna. Vidare kan begränsning av den behandling som rör prenumeranten begäras, invändning mot viss behandling göras eller rätten till s.k. ”dataportabilitet” utövas. I tillägg har prenumeranter rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.