19 2020
februari
published 8:15

Bokslutskommuniké januari – december 2019

Publicerat: 19 februari 2020 8:15

Perioden januari–december 2019• Hyresintäkter ökade med 14 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen 3,5 procent.• Driftnettot ökade med 15 procent, varav 3 procent i jämförbart bestånd.• Överskottsgraden har stärkts med knappt en halv procentenhet. Driftkostnaderna belastades med kostnader av engångskaraktär innevarande kvartal samtidigt som motsvarande kvartal föregående år hade intäkter av engångskaraktär.• Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent främst som en följd av ett större fastighetsbestånd.• Orealiserade värdeförändringar uppgick till drygt 1,5 mdkr, vilket motsvarar en ökning med 4,2 procent jämfört med värdet vid början av året. Värderingsyielderna sjönk något under fjärde kvartalet.• Resultat efter skatt ökade med 18 procent.• Fastighetsvärdet ökade med 15 procent.• Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 89 kronor per stamaktie. Väsentliga händelser under och efter kvartalet• SBB lämnade i slutet på 2019 ett bud på Hemfosa och har nu förvärvat över 90 procent av aktierna i Hemfosa samt inlett ett tvångsinlösenförfarande. För Hemfosa har arbetet med att utvärdera budet lett till engångskostnader om 40 mkr, som i sin helhet belastar fjärde kvartalet.• Hemfosas aktier är avnoterade från Nasdaq Stockholm per den 31 januari. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 19 februari. Se vidare på sidan 10.• Med anledning av att SBB är ny storägare i Hemfosa har undantag från kontrollförändringsklausuler i låneavtalen behövt förhandlas. Dessutom har banklån om drygt 8 mdkr förtidsåterbetalats och ersatts med internlån.• Hemfosa har vunnit en markanvisningstävling i Falun och kommer att uppföra cirka 15 000 kvm i ett kvarter i centrala Falun. Utöver detta har tre skolprojekt startats: i Haninge, Norrköping och Eskilstuna med en total projektvolym om cirka 400 mkr.• Hemfosa utökade ägandet i intressebolaget Offentlig Eiendom genom att investera 115 mkr i en nyemission. Ägarandelen uppgår nu till 40 procent.• Förvärv genomfördes i Finland och Sverige:– I Tammerfors och Uleåborg tillträddes två fastigheter i november med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 mkr, med YLE och Uleåborg universitetssjukhus som största hyresgäster.– En portfölj med elva fastigheter för vård och anpassat boende runt om i Finland tillträddes i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520 mkr. – I Borås tecknades avtal om förvärv av två fastigheter i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 130 mkr, där kommunen är största hyresgäst. Dessa fastigheter tillträddes i början av februari.• Ett treårigt grönt obligationslån om 800 mkr emitterades i oktober till en marginal om 210 räntepunkter. 

Vid frågor, vänligen kontakta:Peter Anderson, CFOTel: 070-690 65 75, peter.anderson@hemfosa.se