7 2014
maj
published 8:30

Delårsrapport januari-mars 2014

Publicerat: 7 maj 2014 8:30

KVARTALET JANUARI-MARS 2014 • Hyresintäkterna uppgick till 395 mkr (391)

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 67 mkr (56), vilket motsvarar 2,1 kr per aktie (2,2)

 • Resultat efter skatt uppgick till 12 mkr (-81), motsvarande 0,4 kr per aktie (-3,2)

 • Redovisat fastighetsvärde om 16,4 mdr (16,0) omfattar 194 direktäga fastigheter (202)

 • Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 106,2 kr (108,7)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69 mkr (52), motsvarande 2,1 kr per aktie (2,1)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN • I mars genomfördes en ägarspridning genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. Det totala värdet av erbjudandet uppgick till cirka 3 614 mkr och Hemfosa tillfördes cirka 414 mkr efter emissionskostnader

 • Bolagets aktie noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 21 mars 2014. Antalet aktieägare ökade med cirka 11 500

 • Det samägda bolaget Söderport Holding har tecknat avtal om att förvärva fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 1 800 mkr från bolag inom Volvokoncernen. Merparten av fastigheterna tillträddes i april 2014


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG • Den i noteringsprospektet beskrivna övertilldelningsoptionen utnyttjades vilket ytterligare ökat eget kapital med totalt 395 mkr. Hemfosa har, i samband med ägarspridningen, tillförts totalt 810 mkr efter emissionskostnader

 • Hemfosa emitterade den 30 april 2014 obligationslån om totalt 1 200 mkr

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: 46 706 90 6550


Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: 46 707 94 9337