26 2019
september
published 15:45

Hemfosa emitterar grön senior icke-säkerställd obligation om 800 MSEK

Publicerat: 26 september 2019 3:45

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”Hemfosa”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 800 MSEK inom ett rambelopp om 1,000 MSEK. Obligationslånet har en löptid om 3 år och löper med rörlig ränta om STIBOR tre månader + 210 räntepunkter med slutligt förfall den 3 oktober 2022.


Emissionslikviden från emissionen kommer att användas i enlighet med Hemfosas gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av så kallade gröna fastigheter samt investeringar i energieffektivitet. Gröna fastigheter inkluderar bland annat byggnader med certifieringar såsom Miljöbyggnad Silver, GreenBuilding och Passivhus, samt byggnader med energiförbrukning som är 25 procent lägre än vad som krävs enligt de nationella byggreglerna. Hemfosa kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. 


”Vi har hållit ett högt förvärvstempo under året och ser goda möjligheter för Hemfosa att växa både med förvärv och projekt framåt. Med ytterligare en grön obligation får vi stärkt finansiell kapacitet och flexibilitet med en finansieringsform som passar Hemfosas långsiktighet och fokus på samhällsfastigheter mycket väl.”, kommenterar Caroline Arehult, VD för Hemfosa.


Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har varit sole bookrunner i samband med emissionen. Cederquist har varit legal rådgivare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Linda Eriksson, Finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil +46 72 166 24 28


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 15.45 CEST.INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.