23 2019
september
published 10:00

Hemfosa Fastigheter AB (publ) avser emittera gröna seniora icke-säkerställda obligationslån

Publicerat: 23 september 2019 10:00

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”Hemfosa”) avser erbjuda obligationsinvesterare att investera i seniora icke säkerställda gröna obligationer i SEK med en löptid om cirka 3 år, förutsatt goda marknadsförhållanden. Emissionen avses ske under Hemfosas gröna ramverk. Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, har klassificeringen ”Medium Green” från CICERO Shades of Green.


Emissionslikviden från emissionen avses användas i enlighet med Hemfosas gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektivitet. Gröna fastigheter inkluderar bland annat byggnader med certifieringar såsom Miljöbyggnad Silver, GreenBuilding och Passivhus, samt byggnader med energiförbrukning som är 25 procent lägre än vad som krävs enligt de nationella byggreglerna.


Syftet med emissionen är att bidra till tillväxt i den allmänna affärsverksamheten samt som ett led i Hemfosas löpande skuldhantering.


Bolaget har lämnat i uppdrag åt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att vara sole bookrunner i samband med emissionen.


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl. 10.00 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Linda Eriksson, Finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil +46 72 166 24 28INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.