7 2017
april
published 11:00

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Publicerat: 7 april 2017 11:00

Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") emitterade den 1 mars 2017 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 750 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 1 000 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 2,75 procent per år och har slutförfall 1 september 2020.


Hemfosa har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.


Med anledning av detta har Hemfosa upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Hemfosas (www.hemfosa.se) webbplatser.

För mer information, vänligen kontakta:


Linda Eriksson, Finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil  +46 72 166 24 28, telefon +46 8 448 04 80Denna information är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 11.00 CET