30 2015
september
published 7:30

Hemfosa Fastigheter genomför riktad preferensaktieemission

Publicerat: 30 september 2015 7:30


Styrelsen i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa Fastigheter") har fattat beslut om att utnyttja sitt mandat från årsstämman 2015 att genomföra en riktad nyemission på totalt 999 999 nya preferensaktier till två institutionella investerare.Teckningskursen uppgick till 166,30 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar en rabatt om 2,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för de senaste tio handelsdagarna fram till den 25 september 2015. Styrelsen har bedömt att teckningskursen är marknadsmässig och att ett ökat institutionellt ägande är värdefullt då det bidrar till en stabilare, mer långsiktig, ägarbild. I och med emissionen tillförs bolaget ytterligare eget kapital som förbättrar bolagets nyckeltal samtidigt som bolaget tillförs medel för fortsatt expansion.Det totala emissionsbeloppet uppgår till 166 299 833,70 kronor. Antal preferensaktier i Hemfosa Fastigheter efter emissionen uppgår till 10 999 999. De nya preferensaktierna förväntas berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för utdelning som infaller den 9 oktober 2015.


För mer information, vänligen kontakta:Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50, kontoret 08-448 04 80.Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2015 kl. 7.30.

Dokument