24 2016
mars
published 7:30

Hemfosa Fastigheter publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2015 med justerat finansiellt mål

Publicerat: 24 mars 2016 7:30

Idag publicerar Hemfosa sin årsredovisning för 2015 med förtydligande av strategin och justerat finansiellt mål avseende räntetäckningsgrad.

Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom att aktivt delta i en föränderlig fastighetsmarknad i syfte att skapa en långsiktig, hög och stabil avkastning. I samband med att årsredovisningen för 2015 publiceras har styrelsen omformulerat strategin och de finansiella målen för bolaget.


Strategi


Av den omformulerade strategin framgår bland annat att Hemfosa ska utöka andelen samhällsfastigheter från 59 procent vid årsskiftet, till att på sikt utgöra minst 75 procent av koncernens totala fastighetsvärde. Detta uppnås bland annat genom hög aktivitet på den nordiska transaktionsmarknaden samt långsiktiga relationer med statliga myndigheter, landsting och kommuner samt privata operatörer av samhällsfastigheter.


Finansiella mål


Nytt i de finansiella målen är att räntetäckningsgraden som vid årsskiftet uppgick till 3,5 gånger, långsiktigt ska uppgå till minst två gånger, att jämföra med 1,5 gånger i tidigare mål. Övriga mål kvarstår; att leverera högst avkastning bland noterade svenska fastighetsbolag över en femårsperiod samt att soliditeten långsiktigt ska uppgå till minst 30 procent.


Årsredovisningen finns att tillgå på Hemfosas hemsida www.hemfosa.se.


För mer information, vänligen kontakta:Jens Engwall, VD, tel: +46 706 90 65 50, jens.engwall@hemfosa.seKarin Osslind, CFO, tel: +46 70 794 93 37, karin.osslind@hemfosa.se
Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2016 kl. 07:30.

Dokument