26 2016
april
published 16:30

Hemfosa Fastigheters Joint venture Söderport Fastigheter avyttrar för 170 MSEK

Publicerat: 26 april 2016 4:30


Hemfosas joint venture Söderport, vilket ägs till lika delar med AB Sagax, har avyttrat fastigheten Kamelen 14 i Malmö. Fastigheten är idag bebyggd med 13 500 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler. Fastigheten har varit vakant sedan oktober 2015 då Polisen lämnade lokalerna. Söderport har initierat framtagandet av en ny detaljplan som medger konvertering till bostäder. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.Försäljningspriset uppgår till 170 miljoner kronor, vilket motsvarar det bokförda värdet. Köpare är Riksbyggen. Fastigheten frånträds under andra kvartalet 2016.För mer information, vänligen kontakta:Jens Engwall, VD, tel: +46 706 90 65 50, jens.engwall@hemfosa.se
Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016 kl. 16:30.

Dokument