15 2016
mars
published 7:30

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka 1 800 MSEK

Publicerat: 15 mars 2016 7:30


För ytterligare information, vänligen kontakta:Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 53 98Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 65 50, växel +46 8 448 04 80
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av planerna att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Hemfosas aktieägare. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.