23 2017
februari
published 11:30

Hemfosaemitterar obligationer om 750 mkr och offentliggör resultat frånåterköpserbjudande för utestående april 2017-obligationer

Publicerat: 23 februari 2017 11:30

Den Nya Emissionen


Hemfosa Fastigheter AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån om totalt 750 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om tre och ett halvt år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 275 räntepunkter (”Den Nya Emissionen”). Den Nya Emissionen genererade ett starkt intresse från investerare och var väl övertecknad. Emissionslikviden kommer främst att användas för refinansiering av April 2017-obligationerna samt för allmänna verksamhetsändamål.


-Vi är väldigt glada för det starka utfallet och det fortsatta intresset vi ser från investerare. Det faktum att boken än en gång var väl övertecknad visar att det finns ett starkt intresse och förtroende för Hemfosa, säger Linda Eriksson, finanschef på Hemfosa.


Återköpserbjudandet


Vidare offentliggör Hemfosa det slutgiltiga resultatet av inbjudan till innehavare av de utestående SEK-denominerade obligationerna med rörlig samt fast ränta med ISIN SE0005933207 respektive SE0005933215 med förfall 4 april 2017 (”April 2017-obligationerna”) att sälja sina innehav av April 2017-obligationerna mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).


Återköpserbjudandet löpte ut kl. 17:00 den 22 februari 2017. Det sammanlagda kapitalbeloppet av April 2017-obligationerna med giltiga återköpsinstruktioner uppgick till 518 mkr.


Den Nya Emissionen har framgångsrikt genomförts och därmed kommer Hemfosa acceptera det fulla beloppet i samtliga giltiga återköpsinstruktioner i enlighet med Återköpserbjudandet. Återköpspriset för April 2017-obligationerna med giltiga återköpsinstruktioner är 100,25% för obligationen med rörlig ränta och ISIN SE0005933207 och 100,40% för obligationen med fast ränta och ISIN SE0005933215 av det nominella beloppet. Hemfosa kommer också att betala upplupen och obetald ränta från, men exkluderat, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den relevanta likviddagen. Likviddag för Återköpserbjudandet är satt till 1 mars 2017.


Danske Bank och SEB har varit Arrangörsbanker i samband med Den Nya Emissionen och Återköpserbjudandet. Roschier har varit legal rådgivare.


Arrangörsbanker:


Danske Bank


Contact person:                   Martin Olén
Email:                                  maol@danskebank.dk 
T
elephone:                          +45 45 14 67 03


SEB


Contact person:                   Henrik Blomgren
Email:                                  SEBLiabilityManagement@seb.se
Telephone:                          +46 8 506 233 26


För mer information, vänligen kontakta:Linda Eriksson, Finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil  +46 72 166 24 28, telefon +46 8 448 04 80
Dettapressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i Australien,Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller någon annanjurisdiktion där det kan utgöra ett brott mot gällande lagar och regler ellerkräva ytterligare anmälningar eller andra åtgärder utöver dem som krävs enligtsvensk lag. Erbjudandet vänder sig inte till sådana personer vars deltagande ärvillkorat avseende resultatet av ett prospekt, en registrering eller andraprocesser i anslutning till dem som föreskrivs av svensk lag.

Dokument