12 2014
november
published 13:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemfosa Fastigheter AB

Publicerat: 12 november 2014 1:00

Hemfosa Fastigheter AB:s extra bolagsstämma hölls onsdagen den 12 november 2014 kl 11.00 i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat nedanstående beslut.

Ändring av bolagsordningen (införande av ett nytt aktieslag (preferensaktier) m.m.)


Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen. Ändringarna innebär att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras till att vara


lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor respektive lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier. Vidare ändrades bolagsordningen för att möjliggöra nyemission av preferensaktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier


Extra bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av preferensaktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst 5 000 000 preferensaktier.


Vinstutdelning på preferensaktier


Vidare beslutade den extra bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning på preferensaktier i det fall sådana aktier emitteras under tiden fram till årsstämman 2015.


För mer information, vänligen kontakta:


Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil +46 705 94 5398, växel 08-448 04 80
Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2014 kl.13.

Dokument