29 2015
maj
published 7:30

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Publicerat: 29 maj 2015 7:30


Som tidigare kommunicerats har årsstämman i Hemfosa Fastigheter AB (publ) den 7 maj 2015 beslutat om en uppdelning av aktier i bolaget (så kallad aktiesplit) innebärandes att varje befintlig aktie delas upp i två nya aktier av samma slag (2:1). Uppdelningen av aktier har resulterat i att antalet aktier och röster i Hemfosa har förändrats. ­­­Per den 29 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier i Hemfosa till 141 440 208, varav 131 440 208 stamaktier och 10 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår till 132 440 208. Bolagets aktiekapital är oförändrat och uppgår till 70 720 104 kronor.


För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8 448 04 80Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2015 kl 07.30.

Dokument