29 2018
juni
published 8:00

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa

Publicerat: 29 juni 2018 8:00

Antalet aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB har ökat till följd av den riktade nyemission av stamaktier som styrelsen beslutade om den 19 juni 2018. Genom den riktade nyemissionen ökade antalet stamaktier och röster i bolaget med 10 000 000 stamaktier respektive 10 000 000 röster. Den sista handelsdagen i juni uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 178 728 248 (varav 167 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier) och det totala antalet röster uppgick till 168 828 248,9.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, mobil 070-690 65 50, jens.engwall@hemfosa.se  Detta är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018, kl. 8.00 CET.

Dokument